KVKK & ÇEREZ Politikası

KVKK & ÇEREZ Politikası

GENEL METİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI

1. AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7
Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu,
kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel
hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

 Bu politikanın amacı, A ARTI GRUP-ONUR ÖZBAKIR
(hakkinda.info)’in ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVK
Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim
talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu politikanın kapsamında, Hakkinda.info ağına
erişen üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere Hakkinda.info’e bağlı şirketlerdeki
çalışanlar bulunmaktadır. Politika, Hakkinda.info’in sahibi olduğu ya da Hakkinda.info
tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik
yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika, KVK Kanunu ve diğer kişisel verilerin
işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve
hazırlanmıştır.

Hakkinda.info, tüm çalışanlarının katılımı ve
desteğini istemektedir. Hakkinda.info bünyesindeki tüm çalışanlara, şirket
varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitim ve
yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.

Bu politika, Hakkinda.info bünyesinde bulunan
herkesin bilmesinin ve sürekli olarak uymasının beklendiği temel kontrol
tedbirlerini tanımlamaktadır.

 3. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler,
kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1. Hakkinda.info: A ARTI GRUP-ONUR ÖZBAKIR

3.2. Hakkinda.info Grubu: A ARTI GRUP-ONUR ÖZBAKIR  ve bağlı ortaklık, iştirak ve iş
ortaklıklarıdır.

3.3. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin,
bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla
sınırlı olarak verilen onay.

3.4. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka
verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmes

3.5. Çalışan: Hakkinda.info Grubu Personeli.

3.6. Hizmet Sağlayıcısı: Hakkinda.info Grubunun
hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.)
personeli.

3.7. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel
verisi işlenen gerçek kişi.

3.8. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.9. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği
taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden
olabilecek nitelikteki bilgiler.

3.10. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.11. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği
yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya
tüzel kişidir.

3.12. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve
yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıt yaptırmakla
yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

3.13. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

3.14. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3.15. KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3.16. Politika: Hakkinda.info Grubu, Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1 Veri sorumlusu

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Hakkinda.info Grubu, veri tabanında kayıtlı olan
kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları
Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri
sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.


4.2 Veri sorumlusu temsilcisi

Hakkinda.info Grubu bünyesinde yer alan tüm iştirakler
için Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt
için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi atanması gerçekleştirecek olup işbu
kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin
alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve
yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.


4.3 Veri İşleyen

Hakkinda.info Grubu’nun verdiği yetkiye dayanarak
onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler (Örneğin;
yükleniciler, tedarikçiler gibi)


4.4 Sorumluluk

Kişisel verilerin Hakkinda.info Grubu adına başka
bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu
olarak Hakkinda.info Grubu ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması
konusunda müştereken sorumlu olurlar. Hakkinda.info Grubu; veri sorumlusu
olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları
güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından
da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri
işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVK Kanunu uyarınca Hakkinda.info Grubu’nun kişisel
verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri
bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

5.1 Aydınlatma yükümlülüğü

Hakkinda.info Grubu, kişisel verilerin toplanması
sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve; bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki
hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği,

• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,

• İlgili kişinin hakları.

Hakkinda.info Grubu aydınlatma yükümlülüğü
kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine
ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca Hakkinda.info Grubu kamuoyuna açık
politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem
vermektedir. Hakkinda.info Grubu şirketlerin internet sayfalarındaki üyelik ve
gizlilik sözleşmesinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer
almaktadır.

İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine
dair hangi araçların kullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir.

 5.2 Bilgilendirme yükümlülüğü

KVK Kanunu 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin
temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları
(Bölüm 11) belirtildiği gibidir. KVK Kanunu 13. maddesi uyarınca Hakkinda.info
Grubu söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili
Kişileri bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat kapsamında
belirlenen süre içinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından
yazılı olarak veya KVK Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle Hakkinda.info
Grubu’na iletilmelidir. Hakkinda.info Grubu, Kurulun bu konudaki kararına
aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ye başvuru konusunda daha fazla
olanak sağlamaya çalışır.

 5.3 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü

Hakkinda.info Grubu’nun veri sorumlusu sıfatıyla,
KVK Kanunu 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri
işbu Politika’nın 10. bölümde belirtilmektedir.

 5.4 Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü

Hakkinda.info Grubu, KVK Kanunu 16. maddesi
uyarınca, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri
Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

KVK Kanunu 16/3 maddesi uyarınca; işlenen kişisel
verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü
kişilere aktarılma durumu gibi KVK Kurulu tarafından belirlenecek objektif
kriterler göz önünde bulundurularak, sicile kaydolma zorunluluğuna getirilecek
istisnalara göre iştiraklerden bir kısmı için istisna getirilebilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1 Kişisel veriler

KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu
bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi
ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı,
soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon
numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri
bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi
işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu
nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri
gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVK Kanunu gereği
kişisel veri olarak korunmamaktadır.

6.2 Özel nitelikli kişisel veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde
ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden
olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu
şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi
inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel
nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; Hakkinda.info Grubu tarafından bu tür
kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya
ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen
şartlara uygun olarak işlenir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

7.1 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak
ilkeler

Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4.
maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar
ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Hakkinda.info Grubu, KVK Kanunu 4. maddesi
uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle
sorumludur.

Bu demektir ki;

• Hakkinda.info Grubu kişisel verilerin işlenmesi
sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun
şekilde hareket etme mecburiyetindedir.

• Hakkinda.info Grubu dürüstlük kurallarına uygun
olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olmalı,
bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır.

• Hakkinda.info Grubu kişisel verilerin meşru ve
hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun
olan sınırlı amaçlarla işlemelidir.

• Hakkinda.info Grubu kişisel verileri yürütmekte
olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir.

• Hakkinda.info Grubu kişisel verileri gerekli
olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve
kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca
ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan
kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır.

• Hakkinda.info Grubu kişisel verileri, ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza etmelidir (bkz. 9. Bölüm) ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi
bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamamalıdır.

7.2 Hakkinda.info Grubu’nun kişisel verileri işleme
amaçları

Hakkinda.info Grubu kişisel verileri KVK Kanunu 5 ve
6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

• Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı,
telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı
kullanılmaktadır.

• Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve
Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin
iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi
ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet
vermek için kullanılmaktadır.

• Konum verileri: Kullanıcı hakkinda.info mobil
uygulamalarını kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.
Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar.
Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında
genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır.

Hakkinda.info Grubu üyelerine yayınlar göndermek,

• Hakkinda.info Grubu üyelerine elektronik posta ile
bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

• Hakkinda.info Grubu üyesi yada kullanıcıların
sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

• Hakkinda.info Grubu üyelerine yeni hizmetler
hakkında bilgi vermek,

• Hakkinda.info Grubu veya işbirliği içinde olduğu
kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

• Hakkinda.info Grubu üyelerine gerektiğinde temas
kurmak,

 7.3 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin
sağlanması

• Hakkinda.info Grubu, kişisel verilerin hukuka
uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki teknik tedbirleri almak,

o Kişisel verilerin Kanun’a uygun bir şekilde
işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonu yapmak,

o Kişisel verilerin depolanacağı veri tabanlarının
güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak,

o Oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin
denetlenmesini sağlamak,

o Alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin
raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlemek,

ile yükümlüdür.

• Hakkinda.info Grubu, kişisel verilerin hukuka
uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki idari tedbirleri alır:

• Hakkinda.info Grubu, şirket çalışanlarını kişisel
verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek
ve eğitmek,

• Hakkinda.info Grubu, şirket çalışanları ile yapmış
olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda, şirket çalışanları
tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında
alınacak tedbirleri kayıt altına almak,

• Hakkinda.info Grubu birlikte çalıştığı veri
işleyicilerinin ve ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini
denetlemek.

 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

 8.1 Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

Hakkinda.info Grubu kişisel verilerin aktarılması
konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve
düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Hakkinda.info Grubu
tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin
açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu
kadar ki, KVK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin
açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı
olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.
Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2.
fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da
hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli
kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin
rızası olmaksızın da aktarılabilir. Hakkinda.info Grubu, kişisel verileri
Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak
Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

 8.2 Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

Hakkinda.info Grubu, kişisel verileri Türkiye’de
üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında
işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına da aktarabilir. KVK Kanununda
belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı
istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin
aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli
korumanın sağlanıp sağlanmadığını KVK kurulu belirleyecek olup; yeterli
korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi
ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

8.3 Hangi kişi/kuruluşlara aktarım yapılmaktadır?

Yetkili kurum ve kuruluşlar :

Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları
kapsamında talep ettikleri bilgiler 8.1 maddesi uyarınca paylaşılır.

Bölüm 7.2’de belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin
aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlarıdır; her türlü kişisel
verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak
işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Hakkinda.info
Grubu ile müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya
doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler ile Hakkinda.info Grubu olarak
faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan,
işbirliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve
diğer 3. kişilerdir.

8.4 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak
aktarılmasına ilişkin Hakkinda.info Grubu tarafından alınan tedbirler:

• Teknik açıdan alınan tedbirler:

• İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan
kişisel verilerin, Hakkinda.info Grubu bünyesinde yer alan farklı iştiraklerce,
söz konusu iştirakler bünyesi içinde yer alan farklı departmanlarca, ve Hakkinda.info
Grubu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek
veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri
alır.

• İdari açıdan alınan tedbirler:

• Hakkinda.info Grubu, bünyesinde yer alan farklı
iştiraklerce, söz konusu iştirakler bünyesi içinde yer alan farklı
departmanlarca, ve Hakkinda.info Grubu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, kişisel verilere erişimin
ne şekilde ve hangi işleme amacı doğrultusunda kimlere verilmesi gerektiğine
ilişkin iç politikalar oluşturulmuştur.

9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

 9.1 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Hakkinda.info Grubu, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk
Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili
mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri
işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin
tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl
belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler
mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin
farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu
253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir.

Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama
veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri
alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl
saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer
her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl
saklanacaktır.

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de
işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan
tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim
hale getirilerek muhafaza edilir.

 9.2 Kişisel verilerin muhafazasına ilişkin Hakkinda.info
Grubu tarafından alınan tedbirler

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Hakkinda.info Grubu
tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek
şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir.
Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve
kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

• Teknik açıdan alınan tedbirler :

o Hakkinda.info Grubu tarafından kişisel verilerin
silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemler ve
denetim mekanizmaları oluşturulur.

• İdari açıdan alınan tedbirler:

o Hakkinda.info Grubu, Hakkinda.info Grubu’nun verdiği
yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel
kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasına ilişkin
bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen
sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafaza
edilmesine ve silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin
önlemleri almalarını sağlar.

o Hakkinda.info Grubu, verdiği yetkiye dayanarak
onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü
kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini denetlemekle sorumludur.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1 Hakkinda.info Grubu’nun veri güvenliğine
ilişkin yükümlülükleri

KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu
sıfatıyla Hakkinda.info Grubunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu
şekildedir:

• Kişisel verilerin;

• hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

• hukuka aykırı erişimi önlemek,

• muhafazasını sağlamak,

için her türlü teknik ve idari tedbir almak,

• Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya
yaptırmak,

• Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin
veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi,
görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı
olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli
önlemleri alır,

• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a
bildirmektir.

 10.2 Hakkinda.info Grubu’nun veri güvenliğine
ilişkin aldığı tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği
durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, Hakkinda.info Grubu
aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi
engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza
edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler
sayılmıştır. Hakkinda.info Grubu bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka
aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin
kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin
korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde
ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

10.2.2. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan
tedbirler ve bunların denetimi.

Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin
KVK Kanunu ve ilgili mevuzata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı
periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi
veya kurula raporlama yapılır.

Hakkinda.info Grubu, verdiği yetkiye dayanarak onun
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin
hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık
yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel
verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle
yükümlüdür.

10.2.3. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde
ifşası durumunda alınacak tedbirler.

Hakkinda.info Grubu, kişisel verilerin yetkisiz bir
şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç
politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda Hakkinda.info
Grubu, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen
kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 11.1 Kişisel verilere erişim hakkı

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel
verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Hakkinda.info ilgili kişiye;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme;

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme isteğinde bulunma hakkı.

11.2 Kişisel verilerini değiştirme veya sildirme
hakkı:

İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel
verilerini değiştirme veya sildirme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda;

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş
olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme;

• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme
işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme;

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz
etme.

11.3 Kişisel verilerin güncelliğinin sağlanması:

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin doğru ve
gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır, bu sebeple
kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması açısından lütfen bize
durumunuzdaki değişiklikleri ( [email protected]
) bildiriniz.

11.4 İlgilinin başvurusu ve başvrunun
değerlendirilmesi:

İlgili kişiler Hakkinda.info Grubu tarafından
işlenen kişisel verilere en kısa sürede erişimi sağlamak adına ve yukarıda
belirtilen hakların kullanılmasına yönelik Hakkinda.info Grubuna talepte
bulunabileceklerdir. Hakkinda.info Grubu bu erişim taleplerini karşılamak adına
gerekli başvuru kanallarını oluşturur. Başvurular en kısa sürede ve her
halükarda KVK Kanununda öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır.

İlgili kişiler Hakkinda.info Grubu tarafından
açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan
edilecek temsilciye başvurmalılar. Veri sorumlusu temsilcisi, kişisel verilerin
işlenmesi ve korunması ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve
her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak veya Kurul tarafından ücrete
ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücreti
karşılığında sonuçlandıracaktır.

Bu sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler
tarafından yapılan talepler yazılı veya KVK Kurulunun belirlediği diğer
yöntemlerle veri temsilcisine gönderilmelidir ve ayrıca veri sahibinin
kimliğini tespit edici belgelerde eksiksiz bir şekilde iletilmelidir. Kurul tarafından
bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması
gerekmektedir. İlgilice yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını
kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile Hakkinda.info’in
Şemsettin Günaltay Caddesi Reyhan Sokak No:5 Dükkan:3 Kadıköy/İSTANBUL kurumsal
adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla göndermesi gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri
sorumlusu temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve
yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi
halinde Hakkinda.info Grubu tarafından gereği yerine getirilir ve Hakkinda.info
Grubunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade
edilir. Kişisel verilerinin işlenmesi/değiştirilmesi/silinmesi talebine ilişkin
bazı durumlarda hukuki yükümlülüklerden dolayı veya KVK Kanunu madde 5 ve 6
uyarınca belirlenmiş diğer nedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt
verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabında sebepleri ayrıntılı bir şekilde
gerekçelendirilerek hukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun Hakkinda.info Grubu tarafından
reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap
verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30
gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVK Kuruluna
şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12. ÇEREZ POLİTİKASI

Bu çerez uygulamaları politikası; A ARTI GRUP-ONUR
ÖZBAKIR  (kısaca “Hakkinda.info” olarak
anılacaktır.) tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil
Platformlar, üçüncü parti programlar veya web siteleri üzerinden erişilen,
kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç unsuru: Çerez bir internet sitesinin düzgün bir
şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin
geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma,
ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve
reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen
küçük veri parçacıklarıdır.

Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma
türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak
adlandırılan çerezler web sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici
çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun
süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler web sitesinin düzgün bir şekilde
çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden
yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi
hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı
isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi
nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler
kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz
doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içerik’e benzer nitelikli olanların sunulması
ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam politikası sunarak kullanım
deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve
analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 ay olup
şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir.
İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Üçüncü Parti Çerezler: Hakkinda.info web
siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış
reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti sağlayıcılar size özel
reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti
tarafından yerleştirilen çerezler web sitelerde ziyaretçilerin gezinme
bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Çerez İzinleri: Hakkinda.info web siteleri/mobil
uygulamaları/mobil web siteleri’ni kullanarak çerezlerin “ÇEREZ POLİTİKASI“
kapsamına uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme Hakkinda.info
web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri’ne yapılacak ilk ziyarette
açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş
sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifade
edildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir.

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar
depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri
kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki “Yardım"
fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Bazı çerezleri kabul etmediğiniz durumlarda,
internet sitemizin bazı işlevlerini kullanamayacağınızı yahut düzgün
görüntüleyemeyeceğinizi göz önünde bulundurunuz.

 13. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu veri politikası KVK Kanunu kapsamındaki
aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara
bildirilecek ve Hakkinda.info Grubu’na bağlı sitelerde de yayınlanacaktır.

 14. GÜNCELLEME PERİYODU

Şirketin ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda değişiklik yapılması
durumunda işbu durum verileri kayıt altına alınan üyelerimize kayıt oldukları
yol ile bildirilecektir.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.