VERDA İNŞAAT MALZEMELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERDA İNŞAAT MALZEMELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.73.09(Rev.2)-Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Hertürlü inşaat  ve inşaat taahhüt işleri yapmak, 2.Her türlü,inşaat malzemelerinin alımını,satımını,imalatını,ithalatını yapmak. İnşaat taahhüt işleri müteahhitlik  hizmetleri yapmak. Malzemeli yada malzemesiz inşaatlar yapmak,hususi bina inşaatı yapmak,bina arsa ve arazilerini almak,satmak,parselasyon yapmak,i nşaat malzemesi alım satımını yapabilmek için bayilikler almak. 3.Yurtiçinde ve yurtdışında konut, apartman, toplu konut, afet konutları, kattan oluşan otoparklar, yapınak binaları,endüstri tesisleri,benzin istasyonları,depo ve hususi antrepolar endüstri siteleri,çarşılar,sıhhat evleri,her çeşit okul binaları,resmi ve hususi hastane binaları,su,kanalizasyon, baraj,yol,köprü,alt geçit inşaatları,park,bahçe düzenlemeleri ,otel ve motel ve bilumum gezinsel tesisler,liman inşaatı ve taahhüdünü ifa etmek. Sanayiye yönelik yapımevi,yapınak tesis etmek ve bu işlerle ilgili her türlü hafriyat,taşıma ve hazır beton iskelelerini ve restorasyon hizmetlerini yapmak.Her türlü inşaat ve onarım,montaj,denetim,bakım,imalat,mümessillik işlerini yapmak,bunlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarla işbirliğine gitmek. 4.Prefabrik konut yapı inşaat tesisleri ve yapınış tesisleri oluşturmak inşaat malzemeleri imalatı tesisleri oluşturmak inşaat malzemeleri alım satımı gerektiğinde ithalatını ihracatını yapmak 5.Yurtiçinde ve yurtdışında gezinsel amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt haricinde konaklama, gezi taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek. 6.Her türlü gezi acenteleri oluşturmak,kurulmuş acentelere ortak olmak. 7.Tayyare,otobüs,vapur benzer biçimde tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış bölgeleri açmak 8.Ticari amaçlı her türlü motorlu vasıta kiralama hizmetleri verebilir. 9.Hertürlü hava,deniz,kara vasıtaları ile kent içi,şehirlerarası ve internasyonal yolcu ve yük taşımacılığı yapmak yada yaptırmak 10.Talebe ve personel taşımacılığı yapmak. 11.Şirket mevzusu ile ilgili her türlü yeraltı,yerüstü maden ve doğal olarak  kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, satın alınması ve kiraya verilmesi; 12.Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak,işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak,devri kabil maden haklarını devir almak. 13.İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden,mermer,taş,kireç,kil,kömür ocakları işletmeciliği yapmak. 14.İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri,kil grupları,kaolen,diotomit kuars ve kuarsitler,talk,profilit,boroks,kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması,çıkartılması işlenmesi,alımı,satımı,ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek  15.Akaryakıt istasyonları açmak,işletmek,yıkama yağlama servis istasyonları oluşturmak. 16.Şirket,amaç ve mevzusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak,kiralamak ve satmak. 17.Şirket,mevzusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun,orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,firmanın borç ve alacaklarına güvence olarak ipotek vermek ve almak. 18.Firmanın amaç ve mevzusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak,bu tarz şeyleri işletmek,kiraya vermek,satmak,başkalarına ilişkin taşınmaz malları ipotek ve kendi üzerine tescil ettirmek,ipotekleri fek ettirmek. 19 Firmanın amacına uygun mevzularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak,gerekirse ortaklık oluşturmak. 20.Amacına uygun tanıtma,geliştirme ve pazarlama için yurt içi fuar ve sergilere katılmak.Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için yararlı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonrasında şirket bu işleri de yapabilecektir.Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve duyuru ettirilerek uygulanacaktır. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar,kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,salgı,birleştirme,bölme,parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket üçüncü kişiler lehine ipotek verebilir,ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir.