TAHA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAHA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14.14.01(Rev.2)-Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Doğal olarak ve yapay pamukdan ve bileşik maddelerden her cins ve her türde iplik ve bunların türevlerinin üretimi bu üretimi bu üretiminin ana ve ikincil girdilerini teşkil eden hertürlü kemyevi ve bileşik ilk ve ara maddelerle bu endüstri koluna bağlı nihai üretim mevzuları her cins ve tür iplikten triko örgü bez kumaş menşucat işleri ve bu endüstri koluna bağlı türevlerin üretimi. Yurt içi yurtdışı kuruluşlardan kısa orta ve uzun vadli krediler alabilir.mali sınai ticari kuruluşlara borçlanabileceği benzer biçimde bunlarla kefalet rehin ve ipotek ile öteki anlaşmaları yapabilir. Şirket yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride firmanın amacına uygun olarak her türlü menkul gayrimenkul ve gayri maddi vasıta ve malları kullanmak işletmek kiralamak kiraya vermek satın almak satmak ipotek ve rehin almak yada vermek firmanın lehine ve aleyhine gayrimenkuller müteallik tevhid salgı terk irtifak hakkı tesis etmek bu tarz şeyleri fek ve tadil etmek firmanın şeyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmekyada kaldırmak paten ve lisans hakları satın almak kiralamak ve kullanmak icabında satmak. Firmanın maksat ve mevzuu ile ilgili olarak gayri menkuller almak satmak kiralamak kiraya vermek bina ve tesisler inşa etmek şirket lehine ipotek tesis etmek şirketinmaliki olduğu gayrimenkuller üstünde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis etmek şirkete sağlanacak bilumum kredilerile şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak yönetim meclisi sonucu ile ipotek tesis etmek fek etmek ve ettirmek menkul mallarını güvence olarak göstermek güvence mektubu almak ve vermek firmanın amacına ulaşabilmesi için lüzumlu olan firmanın borçlarının ve alacaklarının temin için ipotek rehin kefalet ve öteki teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve öteki teminatları almak ipotek tesis etmek ticari işletme rehni akd etmek maliki olduğu yada olacağı her türlü gayrimenkullerin üstünde kat irtifakı tesis etmek firmanın amacına ulaşabilmesi için gerçek ve tüzel kişiler lehine kefalet güvence ipotek rehin ve öteki teminatları vermek.Sahibi olduğu gayrimenkullerin üstüne mütemmin cüzleri ve teferruatlarını işletmeye cins tashihlerini yaptırmaya yönetim kurulu yetkilidir.Şirket gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarına kefil olabilir gerçek ve tüzel üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak kendi gayri menkullerini ipotek edebilir ve 10.11.2008 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan öteki işler,