STUDİO AGT TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

STUDİO AGT TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.42.05(Rev.2)-Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirebilmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girebileceği işler şunlardır. 1- Her nevi tekstil Ürünleri ile iplik  üretimi ithali ihracı ile yurtiçi ve yurtdışı alım ve satımı. 2- Pamuklu, yünlü, keten, ipek, sun`i ve sentetik elyaftan mamul her türlü İç ve dış giyim, tekstil Ürünlerinin, dokuma, tekstil ve hazır giyim sanayinde kullanılan tüm iplik ve aksesuar çeşitlerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende dâhili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, 3- Pamuk, yün, sentetik ve diğer sun; i ipliklerin ithali, ihracı toptan ve perakende dâhili ticareti ve pazarlamasını yapmak, 4- Tabii ve sentetik elyaftan mamul ipliklerden her çeşit kumaş ve manifatura mamulleriyle diğer tekstil mamullerinin ithali, ihracı, terbiye, kasarlama, boyama, apre, emprime başkalarına yaptırmak, 5- Dokumacılık sanayinde kullanılan yün, pamuk, kıl, keten ve sair sun`i elyaftan iplikleri, nebat ve sentetik lifler ithali-ihracı ve dahili ticaretini yapmak                                                 6- Sanayi yoluyla veya elle dokunan halı, kilim, kumaş, kadife, tül, dantelâ ve filelerle bunların imalinde kullanılan tezgâh ve makinelerin ithali-ihracı ve dahili ticaretini yapmak, 7- Mensucat malları özellikle giyime ait eşyalar, örme eşyalar ile giyim sanayide kullanılan makine ve aletler, her nev`i konfeksiyon işleri ve ticareti ithali-ihracı ve dahili ticaretini yapmak, 8- Konusu ile ilgili konferans ve seminerler tertiplemek,konusu ile ilgili yayınlar neşrettirmek,satmak,ticari işlemlerde bulunmak.Bu hizmetler için gerekli olan makine,teçhizat,alet ve edevatın ithalatını,ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak, 9- Şirket yukarıda sayılan işleri yapabilmek için gerekli elektronik malzemeleri ithal edebilir.Bunlara ait yedek parça ve aksamlarının ithalat pazarlaması işlemlerini yapabilir. 10- Yurtiçi ve dışı mesleki yarışlara iştirak etmek, 11- Sözü edilen faaliyetlerin icrası için yurt içinde veya dışında şubeler  açmak,komisyonculuk,temsilcilik,ticari vekalet vermek almak,devretmek veya tesis etmek,acentelik vermek veya almak, 12- Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici distribütörlük,mümessillik, acentelik,bayilik almak ve vermek,mutemetlik yapmak,ticari vekalet vermek,almak veya tesis etmek, 13- Tamamen veya kısmen aynı gayeleri güden yabancı veya Türk hakiki veya hükmi şahıslarla bu faaliyetlerin müşterek esaslar dahilinde icrası için anlaşmalar akdi,bu anlaşmaların uygulanması, her nevi firma ve şirketlerle bünyelerinin gerektirdiği şekillerde istikrazlar kurulması,bunların kısmen veya tamamen devralınması,hisselerin alınması ve alınan hisselerin satımı,bu gibi şirketlerin kurulmasına iştirak olunması veya şirketlere ortak olarak katılması, 14- Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için zaruri ve faydalı imtiyazları,ticari ve teknik patent,ticaret ünvanı,ihtira hak ve beratları,telif hakları,alameti farikalar  royalite,know-how,teknik bilgi,teknik yardım ve lisans anlaşmalar yapmak ve iktisap etmek,kullanmak,satmak,devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,almak, 15- Her türlü taşıma araçlarını bilumum kara hava ve deniz nakil vasıtaları ile benzeri araç ve gereçleri satın almak kiralamak, ithalini,ihracını,alımı satımını ve pazarlamasını yaptığı malların nakliyesini yapmak.Bunlar için gerekli olan her türlü motorlu araçlara sahip olmak konusu ile ilgili makine,teçhizat,tesisat, alet,edevat ve aksamları araç ve gereçleri satın alabilir,bunlar üzerinde şahsi ve ayni hak tesis edebilir. 16- Şirket gayelerinden herhangi birinin gerçekleştirilmesi için nakdi veya ayni,iç veya dış,orta veya uzun vadelerde krediler almak,istikrazlar akdelemek ve çıkartmak,dış kaynaklı krediler almak ve her nevi ticari senetler ihdas,her nevi senetleri kabul,tahsil,tediye veya ciro eylemek ve şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek vermek, 17- İthal ve ihraç edilen alım ve satımı yapılan ve pazarlanan mallar ve maddeler için özel antrepolar,depolar,satış mağazaları kiralamak,kiraya vermek,işletmek veya devretmek,şirketin ihtiyacı için gerekli olan her türlü gayrimenkul mallar alıp aracılık yapmamak kaydı ile satmak,inşaa ettirmek,kiralama,devir ve ferağ etmek,irtifak,intifa ve sair haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve tasarrufi işlemler yapabilir.Gene bunlar üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.Gerek şirket gerekse başka şahıslar için rehin veya ipotek kabul etmek,vermek ve her türlü ayni hakları kabul etmek, Şirket kendisine ait olan gayrimenkul malları borçlarına karşılık olarak ipotek verebilir.Alacaklarına karşılık olarak,ipotek alabilir,rehin alabilir,rehinleri çözdürebilir,Şirket kendisine ait gayrimenkul malları üçüncü şahıslar lehine ipotek olarak verebilir..Bu ipotekleri fek edebilir. 18- Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için finansal kiralama şirketleri ile her türlü finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir bu yolla her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir 19- Şirket konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının tahsili için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir, verebilir ,bunlarla ilgili tapuda tescil ve terkin …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

12 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş

Tags