SERAKASA İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SERAKASA İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

47.52.11(Rev.2)-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, tuvalet taşı ve rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin perakende ticareti (seramik, cam, mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, mermer hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın amaç ve mevzusu şunlardır: Bilcümle inşaatlar ile ev ve işyerlerinde kullanılmakta olan bilumum yapı malzemeleri ile bu cümleden olmak suretiyle her nevi inşaat ve sıhhi döşem malzemeleri, fayans, seramik, dolgu maddeleri, vitrifiye takımları, her cins aspiratörler, hazır modüler mutfak-banyo ve tezgahları ile kilit ve kulp sistemleri, bilumum parkeler, her türlü batarya, evye ve evye takıları, lavabo, klozet sistemleri, plastik yada metalden mamul borular, küvetler, her türlü döşem armatürleri ile her cins vanalar şeklinde tüm yapı malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ifa etmek ve ana sözleşmede aşağıda yazılı olan öteki işler. Şirket amaç ve mevzularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, veya kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı veya teminatsız, her türlü borç alabilir. Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine, ipotek veya rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir. Şirket mevzusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldığı tüm girişim ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika şeklinde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tutum işlemlerde bulunmak. Ek olarak, yukarıdaki hakları kiraya verebilir yada kiralayabilir. Şirket amaç ve mevzusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir yada kiralayabilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Firmanın kuracağı tesisleri için lüzumlu iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı müessese ve işletmelerden temin edebilir. Şirket mevzusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için lüzumlu her türlü makine, döşem, nakil vasıtaları, aygıt alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir yada satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve hususi bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Şirket mevzusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket mevzularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir yada satabilir, devredebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket gayesine yararlı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket mevzusuna bağlı olmaksızın hususi hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafınca ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları şeklinde kıymetleri satın alabilir, devralabilir, güvence izah edebilir, kabul edebilir. Mevzusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen işletebilir. Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile ortaklık yapabilir yada bunlarla ortaklık yapabilir. Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik yada mümessillik alabilir, verebilir. Şirket yukarıdaki tüm mevzularıyla ilgili yurt içinde ve yurt haricinde resmi ve hususi kurumların açmış olduğu ihalelere katılabilir. Şirket yukarıdaki tüm mevzularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. Mevzusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. Mevzusu ile ilgili olmak suretiyle soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket maksat ve mevzuu ile …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.