PROMAR TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

PROMAR TARIMSAL ÜRÜNLER DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

46.21.03(Rev.2)-Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

AMAÇ  ve KONUSU Madde-3 : Şirket,aşağıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında yapmak amacıylakurulmuştur. 3.1)Her çeşit yağlı tohumları (Ayçiçek tohumu,Kanola tohumu, Pamuk çekirdeği, Soya fasulyesi v.b.gibi) işlemek suretiyle bunlardan bitkisel yağ, küspe, kabuk ve diğer yan ürünlerin  üretimini yapmak. Gıda maddeleri, gıda hammaddeleri,tarım ürünleri, tarımsal emtealar  ithal etmek, yurtiçinden satın almak,yurtiçi toptan satışını yapmak, ihraç etmek, ülkelerarası  transit ticaretni yapmak. 3.2)Gıda maddeleri, gıda hammaddeleri, tarımürünleri, tarımsal emteaların istihsal ve muhafazasına ait depolar özel antrepolar soğuk hava depoları kurmak işletmek kiralamak ve kiraya vermek,lisanslı depoculuk yapmak ve işletmek, gayrimenkul ve menkul mallar nakilvasıtaları satın almak satmak kiralamak kiraya vermek. 3.3)Kurulacak gıda maddeleri tesislerinin ihtiyacıolacak bilimum tesis ve malzemeyi ithal etmek ve mamullerini ihraç etmek. 3.4)Tarım Ürünleri ve gıda imalatı ile iştigaleden şirketlere iştirak etmek. 3.5)Bilumum hububat, bakliyat, yağlı tohum veküspe ile hayvancılık ürünleri hayvansal ve bitkisel yağların alım ve satımını yapmak.Yağlı tohumları kendi namına haricen fason olarak işlettirmeksuretiyle bunlardan elde edilen mamulleri satmak. 3 6)Her türlü çuval jüt ve ambalaj malzemelerininalım satım ithalat ve ihracatını yapmak. 3.7)Maksat ve konuları ile ilgili olarak ithalatve ihracat yapmak, resmi kurumlardan gerekli izinleri almak suretiyle bu amaç ile yurtdışında temsilcilik ve irtibat bürosu kurmak, kurulmuş olanşirketlere iştirak etmek. 3.8)Şirket, kendi ihtiyacı için gerekli görülecekher türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni, şahsi hertürlü hakları satın alabilir, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, BorçlarKanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuathükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitlişekillerde iktisap, devir, tescil ve temellük edebileceği gibi, keza bu yollarla elden çıkarabilir. 3.9)Şirket, maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve tesisleri üzerinde şirket için ve/veya 3.kişi lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, ipotek verebilir veya 3.kişinin şirket lehine rehin veya ipotek vermesini kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler inşaa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir.Maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde, irtifak, intifa, sükna, tevhid, ifraz,taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi,arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket, maliki bulunduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi, başkasına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde,  kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerine de kendisi lehine ipotek  tesisini Kabul edebilir, ipotek ve rehin alabilir.  3.10)Maksat ve konuları ile ilgili olarak yeni teknoloji transfer etmek ve bu gaye ile lisans patent ve know how anlaşmalar aktetmek bunları satmak ve kiralamak. 3.11)Maksat ve konuları ile ilgili her türlü yarı mamul mamul hammadde katkı maddeleri alım satım ithalat ve ihracatını yapmak. 3.12)Maksat ve konuları ile ilgili her türlü yükleri yurt dışına yurt içinden ve yurttan transit suretiyle başka ülkeler arasında kara deniz havayolu taşımacılığını tahmil ve tahliye işlerinin işletmeciliğini yapabilir. 3.13)Sözleşmeli tarım yaptırmak, tarımsal arazi satınalmak veya kiralamak suretiyle tarımcılık faaliyetinde bulunmak. 3.14)Bilumum ticari faaliyetlerle ilgili yurtiçi ve yurtdışından temsilcilik, bayilik ve distribütörlük almak, yurtiçi ve yurtdışında emsilcilik, bayilik ve distribütörlük vermek.Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu  ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü  tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir.          

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

6 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş