MUSTAFA DURSUN HİRA İNŞAAT

MUSTAFA DURSUN HİRA İNŞAAT

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-İNŞAAT : Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak, yurtiçinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişkin inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, Türkiye sınırları içinde ve yabancı ülkelerde,resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü ufak ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi  taahhüt etmek, Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları,kamu bütçeli daireler,yerel idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri,{özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak, her türlü mimarlık hizmetleri vermek, kent ve bayındır planlarını hazırlamak, uygulamalarını yapmak, her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya parke ve cam cila, duvar kağıdı, halı fleks, asma tavan kartonpiyer, fayans, kalebodur,su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, her türlü bina, ofis,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje,teknik hesaplar, danışmanlık, etüd araştırma, tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, durum (halihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı benzer biçimde şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı ,ıslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, mevzusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bu tarz şeyleri satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki mevzularda faaliyetlerde bulunabilir, a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili tecim, taahhütlük, iç ve dış internasyonal mümessillik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik,pazarlamacılık, ve  toptancılık işleri yapmak,  b) Firmanın işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, gezim kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık kredileri, senet üstüne ön ödeme kredileri ve benzeri krediler temin etmek,Firmanın etkinlik mevzularına giren, sınai, ticari, yatırım ve faaliyetlerde bulunmak, c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü  mali, ticari, sınai, yönetimsel tutum ve faaliyetlerde bulunmak, d) Gerek 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası gerek sonradan çıkarılan Kanun, Kararname ve Yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca firmanın etkinlik mevzularına giren işleri icra eden gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticarî işletmelere iştirak etmek,  e) Firmanın etkinlik mevzusuna giren işleri icra eden gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için lüzumlu her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, yönetim binaları ve hizmet binaları ile depolama, beklemeye alma, arındırma ve muhafaza depoları ile buna mümasil tesislerin kurulması, bizzat yada başkalarına ihale suretiyle inşaa etmek, bu tarz şeyleri alıp satmak, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve kişisel tutum ve faaliyetlerde bulunmak, f) Firmanın amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap  etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üstüne de irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayri menkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde salgı, birleştirme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları yapmak. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar alabilir, satabilir. g) Firmanın amacına ulaşabilmesi için lüzumlu ve firmanın borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve öteki teminatları vermek ve almak,ipotek tesis etmek ve fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, h) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak lüzumlu bilumum ruhsatnamelerin ve müsaadelerin istihsali, iktisabı, her türlü marka, patent , ihtira haklarının ve beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, ustalık (know how) ın model, fotoğraf, bröve ve tecim …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler