MEDALİX TRADİNG İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

MEDALİX TRADİNG İLAÇ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- İLAÇ VE ECZA DEPOLARI a. Her türlü kimyevi, beşeri, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanmasını yapmak, almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretimini yapmak ve yaptırmak, b. Her nevi yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması, dahili toptan tecim ithalatı, ihracatı ve üretimini yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, ekipman, hijyenik ürünlerini dahili toptan ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak, c. Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak, ilaç patenti almak, ilaç patentini satmak, ilaç üretimi ile illgili know-how almak ve satmak, d. Büyük baş ve ufak baş hayvancılıkla ilgili kümes hayvanlarının ve su hayvanlarının yemlerinde kullanılan organik ve kimyasal her çeşit biyogüvenlik ürünleri (biyolojik maddeler, aşılar, dezenfektan maddeler, kontrol kitleri, probiyotikler) ile bu hayvanların sağaltımında kullanılan her çeşit baytar sıhhat ürünlerini almak, satmak, üretmek, ürettirmek, ithal etmek ve ihraç etmek, e. Tıbbi, dental ve hayvansal donanım, ekipman, teçhizat, ilk madde ve malzemelerin almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, üretimini yapmak ve yaptırmak, 2- SAĞLIK HİZMETLERİ a) Her çeşit sıhhat hizmetleri vermek suretiyle hususi hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sıhhat merkezleri ve tesisleri, sıhhat kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri oluşturmak ve bu merkezleri işletmek, b) İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak suretiyle tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri oluşturmak ve işletmek, c) Her türlü tıbbi yardım, muayene, sıhhat ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Mevzusu ile ilgili uzman doktor çalıştırmak, d) Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan lüzumlu izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, incelem ve tahlil yapmak, e) Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini oluşturmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, f) Tıbbi tahlil laboratuvarları oluşturmak ve işletmek, g) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü hususi hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler oluşturmak, işletmek ve işlettirmek, bu mevzuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. h) Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak yada kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak, i) Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak, j) Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt haricinde eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek, k) Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine destek olarak insanların yaşam standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek, l) Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, barıncak hizmetlerini yapmak. Bu mevzuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini vermek. Her türlü hayvan ürünleri, maması, takıları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. m) Mevzusu ile ilgili tabip, asistan, hemşire ve öteki tüm sıhhat ekibini çalıştırmak, öteki sıhhat kuruluşlarına göndermek, kendi tesislerinde ve öteki sıhhat tesislerinde sözleşmeli yada özgür olarak sıhhat çalışanı çalıştırmak n) Mevzusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, mevzusu ile ilgili ihalelere katılmak, o) Her türlü sıhhat tesisleri ve tıbbi cihazlar mevzularında yatırım yapmak ve bu tarz şeyleri işletmek, p) Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt haricinde nakilleri için lüzumlu ambulans, helikopter ve tayyare şeklinde araçları alır, ithal eder ve kiralar, 3- Her türlü toptan tecim ve inşaat taahhüt ile uğraşmak. Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için; a) Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, veya kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler.