MAROTA TURİZM VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

MAROTA TURİZM VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a. Yurtiçinde her türlü gayrimenkul alım satımını, kiralanmasını yönetmek ve gayrimenkul projeleri geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. b.      Yurtiçinde ve yurtdışında meydana getirilen binaları işletmek ve kiraya vermek için yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat, taahhüt, mühendislik işleri, bunların onarım, restorasyon, dekorasyonu, her türlü mühendislik, müşavirlik, etüd proje geliştirme hizmetleri ile yürürlükteki ithalat, ihracat rejimi ve mevzuya ilişkin öteki mevzuata riayet etmek kaydıyla ve mevzusuyla ilgili her türlü malzemenin ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti faaliyetlerinde bulunmak. c.       Yurtiçinde her çeşit arazi ve arsanın iktisabı ile en iyi ve en verimli şekilde geliştirilip değerlendirilmesi için lüzumlu faaliyetleri yürütmek, bu kapsamda üstlerine konut, gezinsel yada sınai tesis, iş hanı, yada iş merkezleriyle sair her türlü bina, inşa, tevsi, tadil etmek, onarmak, projelendirmek, bu binalar için arazi karşılığı inşaat işlerini taahhüt etmek yada üçüncü kişilere yaptırmak ve bu binaları bağımsız bölümler yada katlar halinde tamamen yada kısmen satmak. d.      Yurtiçinde gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılacak inşaat işlerini organize etmek, yönetmek, yönlendirmek, bu amaçla genel müteahhitlik hizmetleri ifa etmek ve buna ilişkin sözleşmeleri akdetmek. Yurtiçinde satın almış olduğu toplu yada münferit konutları, iş hanlarını, otel, motel, dinlence köyü, lokanta, sportif ve toplumsal tesisler ve sair her türlü gezinsel tesisler ile garaj, otopark, akaryakıt istasyonları ve iş yerlerini yurt içinde pazarlamak, satmak, kiralama, kiraya vermek, işletmek. e.       Her türlü inşaat malzemeleri ile her türlü inşaat makine, teçhizat ve yedek parçasının ve bunların üretimine yarayan her türlü makine ve tesisatın ithali, ihracı, ve dahili ticaretini yapmak. f.       İştigal mevzularıyla ilgili olarak yada bu konuların haricinde hususi ve tüzel şahıs ya da kuruluşlara her türlü danışmanlık, geliştirme, pazarlama ve yönetim hizmeti vermek. g.      Mevzusuna giren her türlü emtia ve malzemenin; depolama, ambarlama, antrepoculuk ve nakliye işlerini yapmak. h.      Gayrimenkuller üstünde intifa hakkı kurabilir, bu hakkı kullanabilir, dönem mülk irtifakı kurabilir, haiz olduğu arsalar üstünde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir  i.      Hususi sözleşme hükümleri uygun olmak kaydıyla, sahibi olduğu gayrimenkullerden kira geliri elde etmek maksadıyla 3. şahıslardan kiraladığı gayrimenkullere alt kira sözleşmesi ile 3. kişilere kiraya verebilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki mevzularda faaliyette bulunabilir: a.      Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, iş mevzusu dahilinde bulunan lüzumlu tüm taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir; b.      Şirket faaliyeti için lüzumlu olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir; c.       Şirket, etkinlik amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, internasyonal organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırımlara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir; d.      Direkt Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki öteki kanunlar uyarınca lüzumlu izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir; e.       Şirket faaliyetleri ve operasyonları ile ilgili her türlü reklam ve promosyon işleri organize edebilir; f.       Amaçlarının gerçekleşmesi için lüzumlu olduğu seviyede, her türlü mali, ticari, yönetimsel tutum ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir. g.      Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için lüzumlu ve uygun patent, tasarım, know-how, ayrıcalık, franchise marka, teknik data ve yardım ile lisanslar benzer biçimde gayri maddi hakları ve fikri iyelik haklarını devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir,  kullanabilir, üstünde başka türlü tutum edebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir, hukuki işlemler yapabilir; h.      Amaç ve mevzusu gerektirdiği hallerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa iş yapabilir, bunlarla yeni firmalar kurabilir yada teşebbüslere girişebilir, yerli yada yabancı şirket yada işletmeleri tamamen yada kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde temsilciliğini yapabilir; i.      Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket hususi depo, ofis, bina, inşaat alanı, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir yada yaptırabilir. Üçüncü şahıslar adına ipotek alabilir ve verebilir, şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler