MABED YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MABED YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.10.01(Rev.2)-Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1 – Şirket yürürlükteki kanunların ve ithalat ihracat rejimin izin verdiği her türlü malların alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir, 2.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapabilir , satabilir ,  kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde kat karşılığı binalar yapmak. 3.      Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4.       Türkiye sınırları içinde yada yabancı ülkelerde, resmi ve hususi kurum ve kuruluşları tarafınca kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü minik ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu tutumsal teşebbüsleri, tutumsal devlet teşekkülleri, kamu tutumsal kuruluşları, kamu bütçeli daireler, yöresel idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, {özel sektör} kuruluşları tarafınca yurt içinde ve yurt haricinde ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, döşem, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin tekrardan yada onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6.Şirket her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak, her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve öteki emlak alımı satımına aracılık etmek, 7.yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üstünde lüzumlu araştırmalar yapmak ve bu tarz şeyleri satın almaları sonucunda lüzumlu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri kovuşturmak, 8.Gayrimenkuller üstünde irtifak, intifa, sükna , kat mülkiyeti , kat irtifakı , şufa hakları ve vefa hakları , gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek 9.Şirket her türlü site yöneticiliği, danışmanlığı  faaliyetinde bulunmak, 10.Kişi ve Şirketlerin istekleri doğrultusunda gayrimenkul değerleme hizmetleri verebilir, rapor hazırlayabilir 11.Ekonomik, finansal ve  mali mevzularda danışmanlık hizmeti vermek, ana para piyasası kuruluşu, derecelendirme kuruluşları için fizibilite raporları ve yasalar çerçevesinde projeler hazırlamak , 12. Şirket ana mevzusuyla ilgili alanlarda her türlü pazarlama komisyonculuk temsilcilik ve mümessillik yapabilir. 13. şirket ana mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa iş yapabilir, yeni firmalar kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, şubeler açabilir,6224 sayılı yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde ve ileride çıkacak yabancı ana para ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı firmalar ortak olabilir, onlara iştirak edebilir. 14. Şirket işletme mevzusunda dâhil olan tüm malları kendi adı unvanı, markası patenti ile başkalarına yapım ettirebilir pazarlamasını kendisi yapabilir. 15.  Şirket işletme mevzusu ile ilgili tüm hususlarda ve mallarda muvakkat yada kati ithalat ve ihracat yapabilir. 16.  İştigal mevzuları ile ilgili olarak ticari sınai mali ve hukuki işlemleri yapmak, patent, marka , ihtira beraatı , telif , gösterim hakları benzer biçimde hakları iktisap etmek ve bu hakları şirket isminde tescil ettirmek devren iktisap etmek süreli yada müddetsiz kiralamak yada başkalarının istifadesine tahsis etmek . 17. Şirket amaç ve mevzusunun gerektirdiği teknik mali ticari ve dış ticaretle ilgili tutum ve faaliyetlerde bulunabilir. Teknik ve yönetimsel mensubu yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt haricinde yardım yurt içinde ve yurt haricinde her türlü eğitim emekleri yapabilir yaptırabilir. 18.  Şirket amaç ve mevzusunun tahakkuku zamanında yurt içinde ve haricinde aracılık yapmamak koşulu ile orta yada kısa süreli istikrazlar akdedebilir. Devlet ve {özel sektör} bankalarından her türlü teşvik kredi alabilir karşılığında güvence  verebilir  mal  varlığına dahil menkul ve gayri menkuller üstünde alacaklılar lehine ipoteklerin terkinini talep edebilir. Şirket ek olarak mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkulleri üstüne başkalarından kullandığı yada kullanacağı doğan yada doğacak borçlarına karşılık her türlü nakit ve güvence mektubu kredilerine güvence etmek suretiyle bankalar nezdinde kefalet imzası atabilir. Ticari işletme rehinini tesis edebilir 19. Şirket tüm yabancı ülkelerdeki kalite standart belgelerini almak için başvurabilir çıkartabilir ek olarak bu ülkelerde meydana getirilen harcamaların devletin tanımış olduğu haklar çerçevesinde bu kanunda istifade edebilir. 20. Şirket amaç ve mevzusunun gerektirdiği bilcümle menkul ve gayrimenkul mallar iktisap ve tutum edebilir. Bu malları yine satabilir  başkalarına  kiralayabilir başkalarından kira ile tutabilir gerektiğinde onarıp genişletebilir. 21.Şirket mevzusu ile ilgili olarak her türlü mali ve teknik mevzularda danışmanlık ve mühendislik hizmetleri verebilir.   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üstünde …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler