MABCO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MABCO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

A- Firmanın amaç ve mevzuları başlıca şunlardır : 1-) Şirket mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde gerçek ve tüzel kişiliğe haiz tüm hususi ve res­mi kuruluşların yaptıracağı her nevi konut, otel, motel, avm, resmi bina, köprü, kanal inşaatı, tesis ve tesisatın montajı ile ilgili her türlü mühendislik, nakliye, hafriyat işlerinin yüklenile­ceği, taşeronluğunu tek başına yada başkaları için üslenerek yap­mak, bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve uygulama belgeleri almak, lüzumlu görülen makine teçhizat malzemelerini ihraç etmek, aynı amaçla yurt haricinde üretilen bu tip makina ve teçhizatları demirbaşları ithal etmek, bu mevzuda devletin özendirdiği ve teşvik edici tedbirlerinden yararlanmak, tüm resmi ve hususi kuruluşlar ile sözleşmeler yaparak her türlü güvence taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak. 2-) Şirket mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak, konut toplu konut, otel, motel, avm, her nevi resmi bina, köprü, kanal, su havuzları, arsa sahiplerine kat karşılığı daire yap­mak, her üretim ve endüstri kol­larına hitaben fabrikalar, tesisler,  her nevi turizme yönelik, otel, mo­tel, kamp ve dinlenme bölgeleri, her türlü okul, üniversite, kampüs, özgü­tane, askeri kışlalar, spor tesisleri ile kara ve demir yolları şeklinde çeşitli bayındır, yapı, iskan ve bayındırlık faaliyetlerine matuf inşaatlar yap­mak. 3-) Şirket mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde her türlü in­şaat onarım, tadilat, tamirat ve restorasyon işleri yapmak, her nevi planlama, mimarlık mühendislik, alt ve üst yapı sanat tesisleri, topyekün proje hizmetleri ile ilgili etüd, fizibilite, ve müşavirlik iş ve hizmetleri yapmak. 4-) Şirket mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde gerçek ve tüzel kişiliğe haiz tüm hususi, vakıf, dernek ve resmi kuru­luşların yaptırdığı yada yaptıracağı otel, motel, alışveriş merkezini ki­ralamak, kiraya vermek, işletmek, tesisler devralmak ve devretmek, her türlü spor malzemeleri almak, satmak, yurt içinde ve haricinde toplu yada münferit geziler düzenlemek, seyahat turları organizasyonları düzenlemek, düzenlenmiş olanlara iştirak etmek, gezi, konaklama, eğlence spor ve toplu gösteriler için rezervasyonlar yapmak ve yaptır­mak. B. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek suretiyle; 1) Amaç ve mevzusunun gerektirdiği her türlü vasıta, gereç,aygıt, döşem, teçhizat, demirbaş ve mefruşat, alet, makine ve vasıtaları (nakil vasıtaları dahil) satın alabilir, finansal kiralama kanalıyla haiz olabilir, ithal edebilir, kiralayabilir yada başka yöntemlerle temin edebilir, gerektiğinde bu tarz şeyleri başkalarına kiraya verebilir, satabilir yada başka surette elden çıkarabilir, 2) Amaç ve mevzusunun gerektirdiği her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, şirket leh ve aleyhine intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, ipotek ve sair ayni hakları tesis, kabul ve fekkedebilir, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, gerektiğinde yine satabilir, her türlü gayrimenkul ile takas, mubadele, trampa yapabilir, bu tarz şeyleri başkalarına kısmen yada tamamen kiraya verebileceği şeklinde başkalarından kiralayabilir, gerektiğinde bu tarz şeyleri onarır yada genişletebilir, gayrimenkuller üstünde sözleşme ile bina yaptırabilir, her nevi ruhsat, ayrıcalık, tecim ünvanı, patent, alametifarika, ihtira beratı ve bunlar şeklinde gayri maddi hakları satın alabilir, 3) Etkinlik alanı ile ilgili olarak resmi ve hususi şahıs ve kuruluşlarla her türlü antak kalma yapabilir; resmi ve hususi tüm ihalelere katılabilir; iştigal mevzusu işler için finans kurumlarından uzun ve kısa vadeli kredi temin edebilir,    4) Yurt içinde ve yurt haricinde mevzusu ile ilgili kurulmuş ya da kurulacak gerçek ve tüzel kişililerle ortaklık ve iş anlaşmaları yapabilir; bunlarla yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bu şirketleri kendi şirketine ortak alabilir,   5) İlgili mevzuata uymak ve yetkili mercilerden lüzumlu izinleri almak kaydıyla, yurt içinde ve yurt haricinde mevzusu ile ilgili alanlarda etkinlik gösteren yerli ve yabancı firmalar ile know how, lisans, önlisans, teknik yardım, mümessillik ve ortaklık anlaşmaları yapabilir; yurt içindeki ve yurt dışındaki mesleki kuruluşlara üye olabilir,  6) Şirket alacaklarını güvence altına almak için gerçek ve tüzel kişilerin her nevi maddi ve gayrimaddi hakları ile menkul ve gayrimenkulleri üstüne şirket lehine ipotek, güvence, kefalet, irtifak, intifa şeklinde ayni ve kişisel haklar kurabilir, menkul rehni alabilir, fekkedebilir  Şirket borçlarına karşılık gayrimenkul ipoteği verebilir yada menkulleri rehnedebilir, ortakların yada üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin kefaletlerini, müteselsil borçlu olmalarını kabul edebilir, menkul ve gayrimenkulleri üstüne her türlü ayni ve kişisel haklar tesis ettirmelerini kabul edebilir, 7) Şirket fonlarını değerlendirmek amacıyla, aracılık faaliyetleri …ve 9.8.2018 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan öteki işler,