LİMA TURKEY ORTOPEDİ ANONİM ŞİRKETİ

LİMA TURKEY ORTOPEDİ ANONİM ŞİRKETİ

46.46.01(Rev.2)-Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

Ortopedik protez ve öteki tıbbı cihazların satın alınması, satılması, ithalat ve ihracatı: 1- Tıbbi cihazların ihracatı yada satışı ile ilgili olarak, Lima yada Limacorporate yada  öncesinde Limacorporate SpA tarafınca promosyonu ve satışına izin verilmiş, markalı yada markasız- herhangi bir ürünün tertipli olarak atanacak olduğu bölge içinde ve o bölgenin tıbbi cihazların ithali ve satışı ile ilgili kanun ve mevzuatına uygun olarak satışı, pazarlanması; 2- Tıbbi cihazların üretimi, promosyonu ve satışı ile ilgili olarak, kurultay, toplantı, konuşma ve öteki kamuya açık etkinlikler düzenlemek; 3- Bölgede uygulanan yada satılan tıbbi cihazların kullanıldığı cerrahi operasyonlara ilişkin data elde etmek sistemi oluşturmak amacı ile tıbbi cihazların kullanılmasına ilişkin data, veri ve belge toplamak; 4- Bilhassa protez sektöründe etkinlik gösteren cerrahlara yönelik olarak, ustalaşmış eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; 5- Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için direkt yada dolaylı olarak ilgili yada lüzumlu iş ve faaliyetlerin yapılması; 6-  Davet merkezi (call center) hizmeti verilmesi için sistem kurulması, işletmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi; 7-  Yürürlükte mevcut yada yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracı, ithali transit ticareti, alımı, satımı ve pazarlaması. 8-  Şirket Türk Tecim Kanunu madde 125/2 ve Türk Uygar Kanunu uyarınca tüm haklardan yararlanılması ve borçların üstlenilmesi. Şirket konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir : a)   Mevzusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, vasıta ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, leasingli alım-satım işlemleri yapabilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir. b)   Mevzusu ile ilgili yurt içinde, yurt haricinde yada özgür bölgelerde mümessillik, acentelik, bayilikler, komisyonculuk, müşavirlik alabilir, verebilir, kiralayabilir, devredebilir, tesis edebilir, şube ve bağlantı büroları açabilir, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, hususi antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir, mevzusu ile ilgili olarak ağlara katılabilir ve bu hususları organize edebilir. c)   Mevzusu ile ilgili kurulmuş yada kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. Şirket amaç ve faaliyetleriyle ilgili mevzularda firmalar kurabilir yada kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa yada başka tip şirketlere girebilir ve tüm işleri lüzumlu kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla beraber yapabilir. d)   Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş yada kurulacak yerliyabancı, kamu ve hususi kuruluşlara ilişik çeşitli nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir. e)   Mevzusu ile ilgili olarak bankalardan yada öteki finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir. f)    Mevzusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri, proje, lisans, patent, yararlı model, marka, endüstriyel tasarım, tecim unvanı, model, fotoğraf, know-how, goodwill, royalty, franchising benzer biçimde gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, bunlar ve öteki sınai iyelik hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. g)   Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü göç eder, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu vasıta, teçhizat, donanımı iktisap edebilir Bu şekilde iktisap etmiş olduğu göç eder ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, başkalarına devredebilir, yada bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu tarz şeyleri başkalarına tahsis edebilir, yada bölebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek ve her türlü ayni yada kişisel güvence alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık güvence olmak suretiyle rehin edebilir, bunlar üstünde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. h)   Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni yada kişisel her türlü teminatı alabilir yada verebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir. i)    Şirket mevzusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve öteki iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt haricinde her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü tecim ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, gereksinim duyulan sahalarda yabancı …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler