İLSAR İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLSAR İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

1- İlgili mercilerden izin alınmak şartı ile Her türlü kimyevi, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak, 2-İlgili mercilerden izin almak şartı ile yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen her türlü ilaçların  toptan alımı satımı pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, toptan serum,toptan  hormon aşı,  bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak. 3-Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi, botoks, mezzoterapi şeklinde her türlü güzel duyu sıhhat hizmetleri yapmak. 4-Şirket  kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 5-Her türlü Güzel duyu ve güzellik ile ilgili hizmetler vermek ve bu hizmetlere ilişkin türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları,malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 6-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve tabip muayenehaneleri ile sıhhat müesseselerinin gereksinimleri olan her türlü tıbbi aygıt ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. 7-Şirket amaç ve mevzusuna giren hususlarda transit tecim  yapar özgür tecim ve özgür liman böl­gelerinden yararlanabilir, Yurtiçi  ve yurtdışında açılmış ve açılacak sergi fuar ve panayırlara iştirak edebilir. 8-Şirket iştigal mevzusuna giren bilcümle patent proje ihtira beratı  know- how lisans ve benzeri fikri haklan iktisap eder bu haklan yur­tiçi ve  yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere yürürlükteki mevzuata uy­gun satabilir  yada dilediği şekilde ve koşullarda kullanabilir kullandırabilir. 9-Mevzusu ile ilgili gerek yurt içinde gerek yurtdışında  ticari faaliyette bulunan şirketlerin ve hususi kişilerin mümessilliğini, tem­silciliğini yapmak, mümessilliği bu­lunduğu şirket ve şirketlerin mal ve hizmetlerin alım ve satımını yap­mak. 10-Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak teşvik almak ve mevzuyla il­gili bilfiil  teminatlar almak ve ver­mek sınai ve ticari   teşebbüslere katılmak firmalar oluşturmak kurul­muş şirketlere ortak olmak herhan­gi bir şirketi bünyesine almak mevzuat hükümleri dahilinde mevzusu ile ilgili  yerli ve yabancı ana para ile ortaklık yapmak yerli yabancı ani ve nakdi  ana para ithal etmek yerli ve yabancı firmalarla lisans ihtira beratı  ayrıcalık hakkı marka patent tescil şeklinde haklar al­mak ve satmak kiralamak  ve kiraya vermek. 11-Mevzusu ile ilgili ihalelere işti­rak eder. Teklifler  verebilir ve bu iş­leri yüklenebilir. 12- Şirket kendi ihtiyacı için her türlü kara, deniz, hava nakil vasıtaları, binek otomobil kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, tır şeklinde motorlu taşıtlar ile bunların yedek parçalarını alım satımını ithalat ve ihracatını yapabilir, 13- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir  kiralar ,kiraya verir bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları  tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek  edebilir.Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa,  sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis  edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olara ktapu daireleri  nezdinde cins tashihi, salgı, birleştirme, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi  işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.