FUZMAR YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FUZMAR YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

Firmanın maksadı ve bu maksadı gerçekleştirebilmek için yapabileceği işler şunlardır. 1) Şirket amacına giren işlerde şirket kurar, kurulmuş şirketlere katılır, aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri satın alır ve satar. 2) Bina projelerinin geliştirilmesi, satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fizyolojik araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut yada öteki amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi, Her türlü gezim tesisleri, oteller, dinlence köyleri, avmleri oluşturmak, işletmek, işletmeciğini yaptırmak, marina ve yat işletmeciliği yapmak, spor tesisleri, restorantlar, eğlence bölgeleri ve mağazaları işletmek, mevzusu ile ilgili tesisleri ve işletme haklarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üstündeki her türlü hakları tutum etmek, şirket adına yada başkalarına ipotek oluşturmak ve rehin etmek. 3) Başkalarına ilişik taşınmazların satımına ve kiralanmasına aracılık etmek, kendisine ilişik taşınmazları üçüncü kişilere tüm olarak yada kısımlar halinde satmak yada kiraya vermek, gayrimenkuller üstünde Türk Uygar Kanunu hükümleri gereğince ayni, kişisel ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve/yada tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üstünde mükellefiyetli yada mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak, bu tarz şeyleri tesis ve devretmek ve temlik etmek, kiraya vermek ya da işletmek, arazi, arsa ve gayrimenkul geliştirme yatırımları yapmak. 4) Medikal ürünler, tıbbi cihazlar ve malzemeler ile her türlü ilaçların toptan alım, satım, iç ve dış ticaretini yapmak. Şirket belirtilen bu amaç ve mevzuları gerçekleştirmek suretiyle; a) Her türlü makine, teçhizat teknik araç-gereç ve donanım ile vasıta ve gereçleri satın alabilir, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir, işletebilir, satabilir, devredebilir ve kiraya verebilir. b) Şirket faaliyetlerinde kullanılmak suretiyle her türlü taşıt ve ulaşım araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve  bunlar üstünde her türlü kişisel ve ayni hak tesisedebilir lüzumlu hallerde bunlarısatabilir, devredebilir ve kiraya verebilir. c) Şirket faaliyetlerine giren mevzularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel resmi ve hususi şahıs ve kuruluşlarla geçici yada devamlı ortaklıklar, iştirakler, belli projelere dayalı iş ortaklıkları kurabilir. Şirket iştigal mevzusu ile ilgili olmak suretiyle resmi kurumlara informasyon vermek kaydıyla, bağlantı ve satış büroları ile şubeler açabilir, ihtira beratları, know-how anlaşmaları yapabilir. Gerektiğinde bu hakları devredebilir. d) Amaç ve mevzularına uygun yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir ve her türlü taahhüde girebilir. e) Şirket amaç ve mevzularında gereksinim duyulan hallerde üçüncü kişilerden proje ve değerleme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilir. f) Şirket mevzusu ile ilgili olarak elektronik ortamı kullanarak yazılı ve görsel etkileşimli veri deposu oluşturabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. g) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,kiralar, kiraya verir, bunlar üstünde lehte ve aleyhte ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fekedebilir. Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, güvence,güvence verebilir yada ortaklaşa borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.