FMD VET AŞI VE İLAÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

FMD VET AŞI VE İLAÇ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

32.50.07(Rev.2)-Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı

Ortalama değerlendirmeler

Description

-Hayvan hastalıklarını iyileştirmeye ve hastalıklardan korumada kullanılan her türlü ilaç, aşı, serum ve biyolojik maddeleri yapım etmek, alıp satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. -Mevzusu ile ilgili olarak lüzumlu her türlü üretim tesisleri ve laboratuarları oluşturmak suretiyle üretimini yapmak. -Baytar hekimlikte kullanılan her türlü alet, edevat, tıbbi araç-gereç ile kimyasal maddelerin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Hayvan ıslahı amacıyla yapay tohumlama yapılması ve bu amaçla kullanılan malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Mevzusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurtdışı ihalelere katılmak -Mevzusu ilgili olarak, patentler, alameti farikalar, mümessillik, distribütörlük, bayilik ve temsilcilikler almak, vermek. -Mevzusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt haricinde kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, ortaklıklar oluşturmak, yurt içinde ve haricinde şube ve temsilcilikler açmak. -Mevzusu ile ilgili sıhhat ve teknik mevzularda danışmanlık yapmak. Şirket amaç ve mevzularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, ya da kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı ya da teminatsız, her türlü borç alabilir. Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine, ipotek ya da rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir. 3-Şirket mevzusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldığı tüm girişim ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika benzer biçimde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tutum işlemlerde bulunmak. Ek olarak, yukarıdaki hakları kiraya verebilir yada kiralayabilir. 4-Şirket amaç ve mevzusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir yada kiralayabilir. 5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Firmanın kuracağı tesisleri için lüzumlu iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı müessese ve işletmelerden temin edebilir. 6-Şirket mevzusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için lüzumlu her türlü makine, döşem, nakil vasıtaları, aygıt alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir yada satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve hususi bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir 8-Şirket mevzusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket mevzularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir yada satabilir, devredebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9-Şirket gayesine yararlı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket mevzusuna bağlı olmaksızın hususi hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafınca ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları benzer biçimde kıymetleri satın alabilir, devralabilir, güvence izah edebilir, kabul edebilir. 10-Mevzusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen işletebilir. 11-Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile ortaklık yapabilir yada bunlarla ortaklık yapabilir. 12-Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler