EDİS PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EDİS PHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.02(Rev.2)-Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti

Ortalama değerlendirmeler

Description

AMAÇ VE KONU: Madde 3- Firmanın amaç ve mevzusu şunlardır. a.İlgili mercilerden izin alınmak şartı ile Her türlü tıbbi ,kimyevi, medikal, naturel ürünler, kozmetik, baytar ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, imalatı ,depolanması,ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak. b.İlgili mercilerden izin almak şartı ile yurt içinde ve yurt haricinde yapım edilen her türlü ilaçların toptan alımı satımı pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. c.Her nevi ilaç hammaddesi,ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı,  bebek beslenme ve bakım ürünleri, medikal ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını imalatını yapmak. d.Her nevi bitkisel ürünler, vitaminler,besin takviyesi ürünlerinin dahili toptan ticareti, imalatı ,depolanması,ambalajlanması, ithalatını ve ihracatını yapmak e.Ecza depoları açmak,  ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak. f.Tıbbi mevzularla ilgili kitap, mecmua, vb. yayınların ithalatı, ihracatı alım ve satımını yapmak. Her türlü tıbbi alet ve malzemelerin bakım onarım hizmetlerini vermek Şirket amaç ve mevzularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:  1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk,salgı,birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı,tevhid,bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.    2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, ya da kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı ya da teminatsız, her türlü borç alabilir. Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek yada rehin alabilir,borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine, ipotek ya da rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir.       3- Şirket mevzusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldığı tüm girişim ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık,ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika şeklinde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tutum işlemlerde bulunmak. Ek olarak, yukarıdaki hakları kiraya verebilir yada kiralayabilir.        4- Şirket amaç ve mevzusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir yada kiralayabilir.         5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Firmanın kuracağı tesisleri için lüzumlu iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı müessese ve işletmelerden temin edebilir.        6- Şirket mevzusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için lüzumlu her türlü makine, döşem, nakil vasıtaları, aygıt alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir yada satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.        7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve hususi bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve  verebilir.         8- Şirket mevzusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket mevzularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin,hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir yada satabilir, devredebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir.       9- Şirket gayesine yararlı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket mevzusuna bağlı olmaksızın hususi hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafınca ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları şeklinde kıymetleri satın alabilir, devralabilir, güvence izah edebilir, kabul edebilir.        10- Mevzusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen işletebilir.        11- Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile ortaklık yapabilir yada bunlarla ortaklık yapabilir.        12- Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili olarak yerli …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler