DURAN ZEMİN LİMİTED ŞİRKETİ

DURAN ZEMİN LİMİTED ŞİRKETİ

43.99.11(Rev.2)-İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a.Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt işleri ile ilgili zemin etütleri yapmak, zemin güçlendirme, fore kazık, jet grouting, çakma kazık ve ankaj    imalatları, zemin ve kayalarda çeşitli enjeksiyon işleri yapmak, b.Temel etüt sondajları, temel kazıklan ve fore kazık temellerinin projelendirilmesi ve inşaatları, sondajları, arazi ve laboratuar deneyleri, jeolojik ve jeofizik etütlerinin yapılması,    teknik raporlarının hazırlanması, kontrolörlük, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapılması ve uygulanması, c.Çağdaş geoteknik mühendisliği ile ilgili konulardaki teknolojilerinin uygulanmasını sağlamak, d Ankrajlı ve ankrajsız fore kazık uygulamalarını yapmak, e.Kazık diafram, perde duvar, ankraj, çeşitli enjeksiyon, palplans, kesen, mini kazık, zemin doldurma yöntemi, çeşitli zemin donatılan ve bunlar şeklinde çağıl teknolojilerin tetkiki        suretiyle her türlü kaya ile ilgili, etüt, projelendirme işleri yapmak, f. Yer altı suyunun düşürülmesi, geçirmezlikle ilgili etüd ve projelendirme işlerini yapmak ve uygulamak, g.Zemin ve kayanın iyileştirilmesi ile ilgili her türlü etüd ve projelendirme hizmetlerini yapmak ve uygulamak, h Her türlü inşaat işleri, konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üstünde yada başkalarına ilişik arsa ve araziler üstünde    kat karşılığı binalar yapmak, ı. Yurt içinde ve yurt haricinde her türlü resmi ve hususi sektöre ilişik inşaat taahhüt, ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, baraj ve göletler, park ve bahçe    düzenlemeleri ve gezinsel tesisler, dinlence köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, j. Her türlü inşaat, endüstri ve iş makineleri, cihazları ile beraber bunlara ilişik yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımı satımı, pazarlaması, ithalat veihracatını yapmak, k. Her türlü makinelerin yurt içi ve yurt dışından alımı satımı, ithalatı, ihracatını yapmak, l. Her türlü makinelerin yurt içinde ve yurt haricinde distribütörlüklerini almak, vermek, m. Her türlü makinenin imalatı, servis hizmetlerini yapmak, yaptırmak, n. Ticari ve teknik patent, teknik informasyon, teknik yardım, lisans ve anlaşmaları yapmak, ayrıcalık ruhsatnamesi ve ihtira berati olmak suretiyle marka tescil ettirmek, başkaları tarafınca    alınmış olanları devir almak, o. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üstünde ayni ve kişisel her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, salgı, birleştirme, bölme parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. p. Şirket amacı ile ilgili fınansal kiralama yöntemiyle her türlü elektronik aygıt, iş makinesi, kara ve deniz yolu taşıtı, gayrimenkul alabilir.