CEVİZNİK TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CEVİZNİK TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.21.03(Rev.2)-Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin başlıca amaç ve konusu başlıca şunlardır: a)Gıda ve ihtiyaç maddeleri, tarım ürünleri, hububat, bakliyat, şeker, çay, yağ ve benzerleri ile her türlü canlı hayvan ve hayvan ürünleri deniz ve tatlı su ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, sınai ürünler ile bunların üretimi ve tüketime sunulmasında kullanılan tohum, fide, fidan, yavru, yumurta, yem ve katkı ürünleri ile ana, ara ve yardımcı madde ve malzemelerin, kaynak suları, maden suları, gazlı ve gazsız,meşrubatlar, meyve özleri, konsantre ve pulpler, hazır yemek, salça, konserve ve benzerleri ile bunların üretimi ve tüketiminde kullanılan asli ve tali ürünlerin imali, toptan ve perakende alım ve satımı, ithal ve ihracını yapmak, b)Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanlara yönelik besicilik, hayvan yetiştiriciliği ile, toptan ve perakende alım ve satımı, ithal ve ihracını yapmak, ve gerektiğinde izinler alındıktan sonra usul ve esaslar dahilinde kesimini yapmak veya yaptırtmak. Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için: 1-Gerekli araç, nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek aksamlarını satın alabilir, ithal edebilir, gayrimenkuller iktisap edebilir, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırabilir, devir ve ferağ edebilir, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satabilir veya kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapabilir veya yaptırabilir, otel, fuar, fuar salonu, sergi alanları, sergi salonu, turizm- kültür, sergi-fuar asıl ve yan hizmet tesisleri, sanayi tesisleri, fabrikalar, depolar, soğuk hava depoları, satış ve teşhir yerleri kurabilir, bizzat veya işbirliği yoluyla işletebilir, gerektiğinde bunları kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz, tevhid ve tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, şirketin ve üçüncü şahısların borç ve alacaklarını teminen gerekli ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir, ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. 2. Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklan ve beratları, marka, patent, teknik yardım, ticaret ünvanı, imtiyaz, ruhsatnameler ve bunun gibi diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını devir alabilir, devir edebilir, kullanabilir şirket adına tescilini talep edebilir, teminat olarak gösterebilir. 3.Amaç ve konusu ile ilgili işlemleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. 4.Amaç ve konusu ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinde ve dışında sergi ve fuarlara katılabilir. 5.Amaç ve konuları ile ilgili ekonomik, organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir. 6. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri kredileri temin edebilir. 7.Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık niteliğinde olmamak kaydı ile Yurt içinde ve Yurtdışında Sermaye Piyasalarında her nevi kıymetli evrak, hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri alabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir. 8.Amaç ve konusu ile ilgili işlerde kullanılan maddelerin üretimi, yetiştirilmesi, sınıflandırılması, ambalajlanması ve tüketime sunulması için gerekli sınai tesisler, makine ve cihazlar, araç-gereç, alet-edevat, bunların çalışmasını, bakım, onarım, ayar ve kontrolünü sağlayan tamamlayıcı yedek aksam ve parçaları ile asli ve tali ürünlerinin İmali, imal ettirilmesi, montajı, toptan ve perakende alım satımı, pazarlaması, ithal ve ihracı ile mümessillik müteahhitlik, acentelik ve komisyonculuk gibi çeşitli ticari ve sınai işlerini yapabilir. Yukarıda yazılı konulardan başka şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunca bu yolda karar alınarak Genel Kurulun onayından geçtikten ve Anasözleşme Değişikliğinin tescilinden sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

1 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş