BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

BİLİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ

46.21.03(Rev.2)-Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde gerçekleştirerek ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirket in yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır.   A ) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;   a)   Şirket sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, enerji, tarım, gıda, güvenlik, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, telekomünikasyon, her türlü denizcilik havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları ile sigorta, faktöring ve finansal kiralama konularında ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye arttırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarını da kabul edebilir. b)   Şirket kendisine mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin edebilir.   B) İşletme Faaliyetleri; a) Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini          konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. b) Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.   C) Finansman İşleri;   a)   Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir. b)     Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. c)     Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. d)     Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları kredileri, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.   D) Sermaye Piyasası ve Plasman Faaliyetleri; a)   Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değişebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvillere aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. b)   Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kuruluş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vâdesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışların kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.   E) Organizasyon Hizmetleri; a)   Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi ve buna benzeyen …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

9 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş