BEAUTY MED MEDİKAL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BEAUTY MED MEDİKAL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.18.03(Rev.2)-Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi, botoks, mezzoterapi şeklinde her türlü güzel duyu sıhhat hizmetlerinin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü Aygıt,aksesuar,donanım,birim,parça ve yedek parçalarının montajı,servisi,eğitimi, ithalat,ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak, 2. Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 3. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 4. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, ya da kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı ya da teminatsız, her türlü borç alabilir. Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine, ipotek ya da rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve güvence verebilir. 5. Şirket mevzusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldığı tüm girişim ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika şeklinde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tutum işlemlerde bulunmak. Ek olarak, yukarıdaki hakları kiraya verebilir yada kiralayabilir. 6. Şirket amaç ve mevzusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir yada kiralayabilir. 7. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Firmanın kuracağı tesisleri için lüzumlu iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı müessese ve işletmelerden temin edebilir. 8. Şirket mevzusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için lüzumlu her türlü makine, döşem, nakil vasıtaları, aygıt alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir yada satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 9. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve hususi bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 10. Şirket mevzusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket mevzularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir yada satabilir, devredebilir ve bunlar üstünde her türlü tasarrufta bulunabilir. 11. Şirket gayesine yararlı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket mevzusuna bağlı olmaksızın hususi hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafınca ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları şeklinde kıymetleri satın alabilir, devralabilir, güvence izah edebilir, kabul edebilir. 12. Mevzusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen işletebilir. 13. Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile ortaklaşa iş yapabilir yada bunlarla ortaklık yapabilir. 14. Yukarıda sözü edilen mevzularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik yada mümessillik alabilir, verebilir. 15. Şirket yukarıdaki tüm mevzularıyla ilgili yurt içinde ve yurt haricinde resmi ve hususi kurumların açmış olduğu ihalelere katılabilir. 16. Şirket yukarıdaki tüm mevzularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 17. Mevzusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 18. Mevzusu ile ilgili olmak suretiyle soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 19. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.