BAŞAK DENTAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞAK DENTAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.46.03(Rev.2)-Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil)Diğer Nace Kodları

Ortalama değerlendirmeler

Description

A ) DENTAL  1-Sıhhat hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ağız ve diş sağlığı mevzusunda diş muayenehaneleri, diş protez ve laboratuarları, diş depoları oluşturmak ve çalıştırmak,  2- Sıhhat hizmetleri amacı doğrultusunda; hastaneler, dispanserler, sıhhat merkezleri oluşturmak ve çalıştırmak,  3- Kurulmuş olan sıhhat ile ilgili şirketlere ortak olmak, hisse alıp hisse vermek, yeni ortaklıklar tesis etmek, yurt içinde ve yurt haricinde şubeler açmak,  4- Sıhhat hizmetleri amacı doğrultusunda ilgili yerlerde muayenehaneler açmak ve çalıştırmak,  5- İnsan sağlığı teşhis tedavi merkezleri, tahlil ve araştırma laboratuvarları, sanatoryum, dispanser, her nevi sıhhat denetim ve tedavi birimleri oluşturmak işletmek,  6- Mevzusu ile ilgili her nevi aşı, kültür, organizma ve serum üretimi alım satımı ihraç ve ithalatını yapmak,  7- Mevzusu ile ilgili her türlü ilaç ve ilaç hammaddesi toptan alım, satımın, imalatını ihracatını ve ithalatını yapmak,  8- Her nevi dişçi aletleri, optik aletler, her nevi elektrikli, elektronik aletler ve cihazlar ile donanımlarını ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, bunların aksesuarlarının alım satımını ithal, ihracı ve dahili ticaretini      yapmak,  9- Tıbbi araç-gereç, ilaç, alet ve elektronik cihazlarla ilgili firmalarla ortaklıklar tesis etmek, bayilikler, mümessillikler ve acentelikler alıp, vermek, 10-Diş ve dişçilikle ilgili hammadde, destek madde ve araç-gereç, diş protez ve diş mamulleri alım, satımı, imalatı, ihracatı, pazarlamasını yapmak, 11-Firmanın mevzusu ile ilgili yurt içinde ve yurt haricinde her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, tecim unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması,        kiraya verilmesi, 12-Firmanın mevzusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket mevzusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller       üstünde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve kişisel hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması, 13-Mevzusu ile ilgili devletin tüm daire ve müesseselerinde yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi artırma eksiltme ihalelerine iştirak etmek, teklifler vermek, 14-Mevzusu ile ilgili bilimsel teknik araştırma ve geliştirme hizmetleri yapmak ve yapılmakta olan bu nevi faaliyetlere katılmak, 15-Mevzusu ile ilgili gayrimenkuller üstünde rehin, ipotek, satış vaadi ve kira akitleri yapmak, 16-Mevzusu ile ilgili her türlü mali, ticari, ve yönetimsel tutum ve faaliyetlerde bulunmak, iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli kredi alma antlaşmaları akdetmek, Şirket amaç ve mevzularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:   1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üstünde ayni ve kişisel hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek        edebilir. Gayrimenkulleri üstünde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli yada bedelsiz yola terk, kamuya terk, salgı, birleştirme yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, salgı, tevhid, bölme, parselasyon ile ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, veya kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı veya teminatsız, her türlü borç      alabilir. Firmanın haiz olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü durağan(durgun) tesis ve demirbaşları üstünde gerek namına gerekse üçüncü kişi ve tüzel kişiler namına güvence, kefalet, işletme rehni ve    ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek yada rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak yada üçüncü şahıslar lehine, ipotek veya rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her   türlü kefalet ve güvence verebilir. 3. Şirket mevzusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın lüzumlu kıldığı tüm girişim ve merasimi ifade ederek lüzumlu izin, ayrıcalık, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname,     belge, alameti farika benzer biçimde sınai, iyelik haklarını ve emsali hakları iktisap etmek yada tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tutum işlemlerde bulunmak. Ek olarak, yukarıdaki hakları kiraya    verebilir yada kiralayabilir. 4. Şirket amaç ve mevzusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bu tarz şeyleri kısmen yada tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir yada kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Firmanın kuracağı tesisleri için lüzumlu iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurum ve işletmelerden temin edebilir. 6  Şirket mevzusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için lüzumlu her türlü makine, döşem, nakil …ve anasözleşmesinde yazılı olan öteki işler