AKFEN KARAKÖY GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

AKFEN KARAKÖY GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

41.20.01(Rev.2)-İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her tür turizm tesisi,otel ve gayrimenkul yatırımları planlamak,inşaatını yapmak,yaptırmak,işletmek,işlettirmek…. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. şirke adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarurfları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacalarından dolayı maliki bulunduğu vea başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte kendisi veya 3.kişiler lehine her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,f ek edebilir, ipka, iştira alt ve üst hakı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kruluşlara kiraya verebilir, şirketin borçlarının temini veya şirket amacını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, Üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için 3.kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlühak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, 3.şahısların borçlarına karşılık gayrimenkulleriniipoek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahılar lehine garanti ve kefalet verebilir, gaanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarını temin için Medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve ayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferğı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intaç edebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler