AİNOS DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

AİNOS DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1- Şirketin işi bilumum kişi ve kuruluşların işletme,stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık yapmak, araştırma geliştirme işleri ile ilgili hizmetler yapmak, Özel eğitim faaliyetleri yürütmek, Bu maksatla bayilik ve acentelikler kurmak, şubeler açmak, mümessillik ve distribütörlük hizmeti yapmak 2- Şirketin işi bilumum özel tüzel veya resmi, firma, kamu iktisadi kuruluşlar, vakıflar, dernekler, belediyeler, partiler ve benzeri her türlü kişi ve kuruluşların ticari, sınai,gayrimenkul, teşvik, iletişim araçlan, reklam, promosyon, ve bilumum organizasyonlar, defile, ve konserler, hayır işleri gibi ihtiyaç ve hizmetlerin danışmanlığının yapılması, yurtiçi ve yurtdışında bu danışmanlık hizmetlerinin yapımı için her türlü girişimde bulunup hizmeti gerçekleştirmek. 3- Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin, prodüksiyonların seneryoların tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, film yapımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. 4- Şirket konusu ile ilgili olarak, ve yararlı gördüğü diğer konularda know-how izin, ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz, marka tescili, patent ve benzeri hakları temin edebilir, yerli ve yabancı sahiplerinden alabilir, kiralayabilir, üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Söz konusu hakları ilgili mercilere müracaat ederek iktisap edebilir. 5- Özel ve tüzel kişilerle resmi kuruluşlarla ortaklık kurabilir. Mevcutlara özelleştirme çerçevesinde ortak olabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Yabancı sermaye ile işbirliği yapabilir. 6- Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışındaki kredi kuruluşlarından muhtelif bankalardan uzun veya kısa vadeli krediler alabilir, bunlarla ilgili şirket özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara ve 3. şahıslara teminat ipotek kefalet verebilir veya alabilir. 7- Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir, ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Gayrimenkullerle ilgili olarak, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, taksim, tevhit, ifraz, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 8- Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girmek istediği takdirde ortaklar kurulu kararı ile şirket amaç ve konusu genişletilebilir. Bunun için ortaklar kurulu kararı almarak Ticaret sicili gazetesinde tescil ve ilan ettirilebilir.