AGRON TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AGRON TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

46.21.02(Rev.2)-Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

a-Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. b- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. c- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. d- Her çeşit tahıl ürünlerinin ( Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak. e- Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. f- Her türlü tohum geliştirme üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. g- Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. h- Her türlü yem üretim ve ticaretini yapmak. i- Tarımla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek. j- Zeytin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. k- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık ve balık yağlarının toptan ve perakende ticaretini yapmak. l- Konusuna giren ve konusuyla ilgili her türlü emtianın, kendi ve başkası nam ve hesabına nakliyesi ve depolanması konusunda her türlü işlemi yapmak. m- Konusuyla ilgili konularda üçüncü kişileri danışmanlık vermek ve aynı konularda danışmanlık almak. n- Konusu ile ilgili devletin bütün daire ve kurumlarında belediyelerde kamu iktisadi teşebbüslerde artırma eksiltme açılmış veya açılacak ihalelere iştirak etmek pay sürmek teklif vermek, gerekli teminatlar yatırmak gerekli kanuni formaliteleri ifa etmek. o- Konusu ile ilgili olarak serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, gerekli formaliteleri yerine getirmek. p- Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı işletmeler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına stratejik, mali, idari, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık vermek. q- Her türlü araştırma, geliştirme ve projelendirme faaliyetlerinde bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek. r- Yurt içi ve yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlarla, her türlü ortaklık yapmak, mümessillik almak ve vermek, pazarlamacılık yapmak, acentalıklar vermek ve almak. s- Kendi nam ve hesabına veya diğer şahıs ve kurumlar adına pazar araştırması yapmak, yaptırmak. Konusu ile ilgili olarak; – Yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri servisler ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir. – Araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunabilir, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görebilir, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir. – Kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri alabilir, iştirak taahhütlerinde bulunabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satabilir, devir ve temlik etmek ve teminata verebilir. – Her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir, sözleşmeler yapabilir. – Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla maksat ve gayesinin gerçekleşmesi için gerekli faydalı, yardımcı, her türlü eylem, işlem ve sözleşmeler yapabilir. – Fizibilite çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yapabilir. Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir. – Tesis, makine, alet, edevat, teçhizat, nakil vasıtaları ve her türlü iş makinesi satın alabilir, satabilir, kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham, yardımcı, yarı mamul ve mamul madde satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir. – Ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. – Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet krediler temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. – Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini …ve anonim şirket esas mukavelesinde yazılı diğer konular.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

6 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş