AFSA TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AFSA TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

46.31.08(Rev.2)-Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Tarımda Kullanılan hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 2.Tarımda kullanılan Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.. 3. Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak. 4. Her türlü gıda maddelerinin alımını satımını depolanmasını ithalatını ve ihracatını yapmak 5. Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti ithalat ve ihracatını yapmak. (fasulye, mercimek, nohut, vb.) 6. Turizm Acenteliği emlak komisyonculuğu yapmak 7. Her türlü Servis ve Taşımacılık işlerini yapmak 8. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhid yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifrazi tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 9. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir,kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir.Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehin ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek ve rehin verebilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 10. Şirketin konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları lisans, knowhow marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 11. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa arazi bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, satabilir. İktasap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 12. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, Aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 13. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması nakli satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 14. Şirketin gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 15. Şirket konusunda ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin hisse senetlerini paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 16. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri tahviller intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 17. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 18. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yeterli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 19. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 20. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 21. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 22. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 23. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurulabilir işletebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Claim Listing

Bu iş size mi ait?

Hak talebi, işletmenizi yönetmenin ve korumanın en iyi yoludur.

Map

Statistic

1 Görüntülenme
0 Değerlendirme
0 Favori
0 Paylaş