AEC PARTNERS DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

AEC PARTNERS DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

69.10.04(Rev.2)-Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1- Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda -yönetim, finans ve danışmanlığı yapmak, danışmanlık, eğitim ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını üstlenmek. 2- Gerekli mercilerden izin almak kaydıyla kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere, bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, sigortacılık, bankacılık, işletmecilik, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslararası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası hukuk ve uluslararası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek, 3- Talep halinde sınai, ticari ve tarımsal kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküller, kar amacı olmayan dernek, vakıf, tesis ve sair hakiki ve hükmi şahısların muamelelerini, mali tablolarını, denetlemek suretiyle yetkili organlara görüş ve kanaat bildirmek. 4- Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmek, muhasebe, finansman, mali mevzuat uygulamaları ile ilgili isleri düzenlemek ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek. 5- Tasfiye, Birleşme, Devir, Kamulaştırma ve benzeri konularda görevlendirildiği takdirde bu muameleleri yetkili denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirmek, yönetim konularında danışmanlık yapmak. 6- Yerli ve yabancı şirketler ve şahıslarla geçici veya devamlı adi ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere ortak sıfatıyla katılabilir, işbirliği yapabilir ve mali sorumluluğun taksimine ilişkin sözleşmeler akdedebilir. 7- Yasal Uyum, Girişimcilik, stratejik planlama, stratejik yönetim, etkin kaynak kullanımı, yatırım planlama, iş planı, temel işletmecilik, yeniden yapılanma, kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurum kültürü oluşturma, insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, ücret yönetim sistemi, muhasebe sistemi, finans, bütçe ve nakit akış sistemi, maliyet muhasebesi, verimlilik yönetimi, satın alma, pazarlama ve satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, israf yönetimi, 5S yönetimi, altı sığma, güvenlik yönetimi, SWOT(GZFT) analizi, dış ticaret konularında danışmanlık yapmak. Sözleşme yönetimi ve müzakeresinin yapılması. Sözleşme taslağı hazırlamak, düzenlemek, tadil etmek, gözden geçirmek 8- Sözleşme müzakeresi ve sözleşmenin son olarak akdedilmesi konusunda yasal araştırma ve danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi. Sözleşmenin yasal çerçevesinin hazırlanması. Sözleşmenin mevzuat ve şirket politikasına uyum ve riskleri konusunda araştırma ve danışmanlık. Sözleşme ihtilafı ve feshi konusunda yasal danışmanlık. Muhtelif sözleşme hazırlığı, niyet mektubu, sözleşme görüşmeleri, sözleşmenin imzalanması, mutabakat belgesi, ön anlaşma konularında yasal araştırma ve danışmanlık. Sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların, iradi uzlaşma yoluyla çözümlenmesi (çözüm kararı ilam niteliğinde sayılır) Sözleşme ihtilaflarından doğan davaların takibi. Sözleşme ihtilaflarının Tahkim ve ADR yoluyla çözümü konusunda danışmanlık hizmetleri. 9- AB proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında danışmanlık yapmak, AB Üyesi ülkelerle ortak projelere katılımcı olarak çalışmaları yürütmek, gerektiğinde bu projelere koordinatörlük yapmak. 10- İşletmelerde çalışan insan ve iş uyumluluğu konularında çalışmalar yapmak. Liderlik, iletişim, özgüven, kaygı, stres yönetimi, motivasyon, koçluk, konsantrasyon, kişisel gelişim ve değişim, çoklu zeka, duygusal zeka, mesleki gelişim, kariyer planlama konularında bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak. 11- Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli uzmanlar ile kurum iç denetim ve risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak. 12- Şirket; Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli eğitmenler ile kalite ve yönetim sistemleri, yasal uyumluluk, genel yönetim, kurumsal ve bireysel gelişim eğitimleri konularında işletme ve kurumlara yönelik veya açık eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek. Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak halk eğitimine yönelik olarak konferans seminer panel sempozyum ve kurs düzenlemek. 13- Bireylere ve kurumlara yönelik eğitim danışmanlığı hizmetlerini üretmek, geliştirmek ve sunmak. 14- Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunu düzenlemek, 15- Şirketin bünyesinde tanzim edilen rapor ve yazıların arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak, Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; 16- Şirketin konusu ile ilgili gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.