ADA İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

ADA İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

78.30.03(Rev.2)-Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması hizmetleri)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1.Şirketin uzmanlık alanı olan tahmil, tahliye, paketleme, elleçleme, depo elemanı gibi alanlarda ve bunun dışında ki alanlarda ihtiyacı  olan firmalara personel tedariği, danışmanlığı, bordrolaması ve bu personellerin taşımacılığını yapmak 2.Kendi bordrosunda bulundurduğu işçilerle şirketlere dışarıdan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek, işgücü veya dışarıdan işçilik faturası kesmek, taşeronluk hizmetleri vermek 3.İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışardan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. 4.Şirketlerin personel bordrolarını, personel özlük hizmetlerini dışarıdan yapmak. 5.Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. 6.Şirketlere dışarıdan basın ve halkla ilişkiler danışmanlık hizmetleri vermek, tanıtım organizasyonları, kampanyaları düzenlemek. 7.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 8.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 9.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 10.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 11.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 12.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 13.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 14.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 15.Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girmek istendiği takdirde keyfiyet ortaklar kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve gerekli diğer idari birimlerden izin alınarak şirket bu işleri yapabilecektir 16.Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak her türlü resmi veya özel ihalelere katılmak, iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli borç almak aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek, kefil olmak. Konusu ile ilgili şirket işleri için gerekli motorlu taşıtları iktisap etmek, kiralamak, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruf yapmak. 17.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, tesisat, doğalgaz, dekorasyon, restorasyon vb. işlerin ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 18.Şirket amacını gerçekleştirmek için gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 19.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis edebilir. Yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 20.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 21.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.