ACG KURUMSAL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ACG KURUMSAL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Şirketin Yurt içinde ve yurt dışında ekonomi, ticari, mali ve idari alanlarda yönetim danışmanlığı yapmak kaydıyla yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi ve diğer ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı, dahili ve uluslararası ticaretini yapmaktır. İşletme ve idari danışmanlık faaliyetleri(Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri vb. Yönetim hizmetleri ile ticari, marka, ihtiyari konularında danışmanlık) Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir. 1-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak, 2-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler almak ve ya mümessillikler vermek, 3-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fuarlara iştirak edebilir; sergi, konferans v.b. toplantılar tertiplemek, 4-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas etmek, 5-Taşınır ve taşınmazları satın almak, inşa etmek, kiraya vermek, ipotek tahsis etmek ve fes etmek, menkul rehni almak veya vermek, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirmek, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilmek, üçüncü kişilerden ipotek almak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek etmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek. Her türlü mali, ticari, idari işlemleri gerçekleştirmek, ithalat ve ihracat yapmak, 6-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, tecil ettirmek, satın almak, kullanmak, kiralamak, devretmek, lisans vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek, 7-Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, bunlarla yeni şirket kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralmak, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak etmek, şirketlere kurucu olarak katılmak, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın almak, sahibi olduğu hisseleri satmak, 8-Poliçe, bono, çek, tahvil, varant, finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide, tanzim, kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro, imza ve ihraç etmek, 9-Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam etmek, 10-Aracılık yapmamak şartı ile şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili almak ve bunları teminat olarak vermek, 11-Yurt içinde ve yurt dışında bulunan şirketleri devir, birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapmak ve şirketlere mali danışmanlık hizmeti vermek, 12-Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapmak, 13-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apartman, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak, 14-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak, 15-Otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının grayder, silindir ve benzeri ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma, yurtiçinde ve yurtdışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak, 16-Kitap, dergi, gazete, internet sitesi v.b. alanlarda yayıncılık yapmak, 17-Şirketin konu ve amaçları ile yürürlükteki mevzuatta öngörülen sınır ve şartlara uygun olmak üzere ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak, 18-Farklı işletmeler ile birleşme veya satın alma, faaliyet kollarının tamamı veya bir kısmının elden çıkarılması için piyasada yer alan fırsatları belirleyerek stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak. Birleşme ve satın alma işlemlerinde tüm sektörlere birleşme ve satın alma işlemlerinin ilk aşamasından itibaren stratejilerin geliştirilmesi, uygulanması, özel inceleme çalışması,ve işlem sonrası entegrasyona kadar her aşamada …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.