ACCUTOR TİCARET DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

ACCUTOR TİCARET DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

Her türlü tüzel ve gerçek kişilere, bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, işletmecilik ve pazarlama konularında ulusal ve uluslararası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek.    Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; a. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari teşebbüs ve faaliyetlerde bulunulması, b. İştigal konuları ile ilgili maddelerin ithal ve ihraç edilmesi, toptan ticareti, komisyonculuğu, temsilciliği ve acenteliği ile iştigal edilmesi, c. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, d. Şirket’in konusuyla ilgili her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının, alınıp toptan satılması, ithal veya ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, e. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya {inşası} ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket’in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek’edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, f. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how’ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi, g. Kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp, satılması, h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi i. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, j. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, k. Şirket’in konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessilikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi, l. Şirket’in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, m. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu’nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.