A1 GROUP ÇÖZÜM VE HİZMET TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

A1 GROUP ÇÖZÜM VE HİZMET TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

82.30.02(Rev.2)-Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

1-Şirketin başlıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ithalatı,ihracatı,alımı-satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak ve aracılık yapmaktır. 2-Her türlü toplantı,konferans,seminer,sergi,sağlık turizmi organize etmek,sergilemek,tertip etmek veya ettirmek veya bu organizasyonlara aracılık hizmeti vermek. 3-Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ticareti yapmak ve ticari işlemlere aracılık etmek. 4-Yurtiçinde ve yurtdışında finans,ekonomi,ticari,mali ve idari tüm alanlarda yönetim,finans danışmanlığı yapmak kaydıyla,her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu,yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. 5-Turizm,sağlık turizmi tertip etmek veya ettirmek veya bu organizasyonlara aracılık yapmak. 6-Yurtiçinde ve yurtdışında hertürlü medikal ticareti yapmak. 7-Hertürlü gayrimenkul alım-satım,pazarlama veya aracılık yapmak. Şirket belirtilen maksat ve mevzu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir: Konusu ile ilgili olarak:Özelleştirmede dahil olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir,yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler alabilir ve mümessillikler verebilir,yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara iştirak edebilir;yurtiçinde ve yurtdışında sergi,konferans vb.toplantılar tertipleyebilir,distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir.Yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmazları satın alabilir,inşaedebilir,kiralayabilir,ipotek tahsis edebilir ve fesedebilir,menkul rehin alabilir veya verebilir,satış vaadi,rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir,başkaları lehine bu hakları tesis edebilir,tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir,üçüncü kişiler için rehin,ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir,üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir,şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.Şirket mevzu ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak,işletmek,satın almak,satmak,şirketin fabrika ve tesisleri için gerekli makine,tesisat,hammadde,yardımcı madde ve mamül,yarımamül almak ve satmak.Şirketin mevzusu ile ilgili mümessillik,komisyon işleri,satış acenteliği yapmak.Hertürlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir,ithalat ve ihracat yapabilir.Lisans, imtiyaz, marka,patent,know-how,teknik bilgi,sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir,tecil ettirebilir,satınalabilir,kullanabilir,kiralayabilir,devrede bilir,lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.Şirketin mevzusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümleri dahilinde mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapabilir,bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir,yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir,bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir,şirketlere kurucu olarak katılabilir, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla şirketlerin hisselerini satın alabilir,sahibi olduğu hisseleri satabilir.Poliçe,bono,çek,tahvil,varant,finansman bonosu ve benzeri kıymetli evrak borç senedi ve sair kabili devir belgeleri keşide,tanzim,kabul ve aracılık yapmamak kaydıyla ciro,imza ve ihraç edebilir.Yürürlükteki mevzuata göre yabancı uyrukluları istihdam edebilir.Aracılık yapmamak şartıyla şirket fonlarının değerlendirilmesi için her ürünü, hisse senedi ve tahvili alabilir ve bunları teminat olarak verebilir.Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirketleri devir,birleşme, nevi değiştirme ve tasfiye işlemlerini yapar ve şirketlere mali danışmanlık hizmeti verir.Ticari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması,iş geliştirme ve fizibilite yapabilir.Hertürlü emlak ve gayrimenkul ve özellikle siteler,plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa,tatil köyleri,devre mülk,apartman,otel,motel,kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri,spor kompleksleri,mesken,ev,işyeri,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek,gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek,yurtiçinde ve yurtdışında hertürlü inşaat taahhüdü işleri yapmak.Hertürlü motorlu taşıt ticareti,ithalat ve ihracatını yapmak.Şirketin konusu ile ilgili gerekli nakil vasıtaları yükleme,boşaltma,yurtiçinde …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.