A VE L DANIŞMANLIK BİLGİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

A VE L DANIŞMANLIK BİLGİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

82.19.03(Rev.2)-Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri

Ortalama değerlendirmeler

Description

DANIŞMANLIK VE BİLGİ HİZMETLERİ 1-   Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş veya kurulacak her nevi şirketlerin, iktisadi işletmelerin, gerçek kişilerin kooperatiflerin, vakıfların ve derneklerin kuruluş ve genel kurul işlemlerini yapmak ve neticelendirmek. 2-   Her nevi  şirketlerin birleşme, bölünme, nevi değişikliği , tasfiye ve terkin işlemleri,  adres değişiklikleri, şube açılış ve kapanışları ve şirketlerin iç bünyelerindeki her türlü değişiklik işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması hizmetleri.  3-   Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiyede şube, temsilcilik ve irtibat büroları açma ve kapatma işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi hizmetleri, 4-   Mersis giriş işlemleri, 5-   Bilcümle resmi ve hususi dairelerden her türlü bilgi, belge ve evrak temini hizmetleri,   6-   Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri,   7-  Her türlü taşınmazların bilcümle resmi dairelerdeki her türlü iş ve işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,  8-  Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü danışmanlık ve bilgi hizmetleri verebilir. 9-  Şirket iştigal konusuna giren hususlarda her türlü evrak hazırlanması, işlem takibi yapabilir.   HİZMET İŞLEMLERİ 1- Bina Yöneticiliği hizmetleri, 2- Her türlü taşınmazın alım satımı, kiralanması ve kiraya verilmesinde komisyon karşılığında aracılık yapmak.  3- Bina, ev, apartman, daire, işyeri, mağaza, han, rezidance, ofis gibi yerlerin temizlik işleri ile ilgili her türlü hizmeti vermek, ( Elektrikli ve Elektronik alet, cihaz ve makinalar, binaların dışı, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı ve boşlukları,  ve uzmanlık gerektiren temizlik faaliyetleri hariç ) 4- Temizlik ile ilgili eleman istihdam etmek, 5-  Uzun veya kısa süreli çalışma dönemi için işyerlerine personel sağlanması hizmetleri, 6- Kurumsal ve bireysel vize işlemlerinin takibi ve neticelendirilmesi işlemleri. 7- Evlerde hasta, yaşlı, çocuk bakımı ve temizlik işlerinde çalışacak personel temin etmek, 8- Trafik müşavirliği hizmetleri yapmak; her nevi nakil vasıtalarının alım,satım,devir,tescil,zayi,ruhsat yenileme ve çıkarılması,plaka yenileme ve çıkarılması işlemlerini yapmak. Araç muayene işlemlerini takip etmek. ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR. a) Yurt içinde ve dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihalelere teminat, ipotek, rehin  ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek, bu faaliyetlerle ilgili olarak, izin, ruhsatname,  ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika, ve emsali gibi haklar istihsal  ve intisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak, gerek almış olduğu ihalelerle ve gerekse yapmakta olduğu işlerle ilgili  olarak yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve teknisyen transferi ve ithalatı yapmak, yurt dışından bakım ve masrafları  kendisine ait olmak üzere anlaşmalı personel getirmek, geçici olarak bu masrafları üstlenmek. b) Konusu ile ilgili her türlü tesis, makine, cihaz, techizat, alet ve yedek parçaları, ürün ve tahlil ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emteayı,  taşıt, araç ve gereçleri ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir. c) Şirket çalışma konusuna giren malların satımını, yapabilmek için, teşhir, satış mağazaları, dükkanlar açabilir, fabrika,  atölye ve tesisler kurabilir, kurulmuşları devir alabilir, kiralayabilir, işletebilir ve işlettirebilir. d) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. e) Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. f)  Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir. Gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. g) Konusu ile ilgili uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir. h) Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, know- how, good will, royalty, gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. i) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.