A PLUS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

A PLUS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

74.90.90(Rev.2)-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Ortalama değerlendirmeler

Description

A-) Ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri vermek üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), İş Sağlığı Güvenliği Birimleri (İSGB), özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, sağlık-tıp merkezleri, sağlık kabinleri, alile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, yanık tedavi merkezleri, göz sağlığı merkezleri, ağız-diş sağlığı merkezleri, zayıflama ve diyet merkezleri, ortez-protez tedavi merkezleri, check-up merkezleri, çevre ve iş güvenliği mevzuatına göre ölçüm laboratuarları, muayenehaneler gibi her türlü sağlık ve güvenlik tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, hizmet satın almak, kiralamak, kiraya vermek, başka kurum ve kuruluşlara ait bu tür tesislere ortak olmak, ekip ve ekipman temin etmek, bakım hizmetleri vermek ve işletmek. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetleriyle ilgili işe giriş, işe dönüş, aralıklı kontrol muayeneleri yapmak, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu vermek, işbaşı eğitimi ve rapor vermek, sağlık ve güvenlikle ilgili bilumum raporları vermek, verdirmek, muayenelerini yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili hekim, uzman hekim, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli, hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, acil tıp teknisyeni, psikolog, diyetisyen, hijyenik çevre sağlığı uzmanı gibi sağlık ve güvenlik elemanlarım kendi tesislerinde veya diğer kurum ve kuruluşlarda geçici veya kalıcı olarak istihdam etmek. Gezici (mobil) sağlık hizmeti vermek, yapılmasına aracı olmak, yaptırmak, mobil sağlık hizmeti verecek araç-gereçleri(ambulans vb.) satın almak kiralamak, kiraya vermek. Her türlü aşıyı toplu halde satın almak, aşılama hizmeti yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili her türlü aracı satın almak, kiralamak, kiraya vermek. B-) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü malzeme ve teçhizatın alım satımını, bu malzemelerin ithalat ve ihracat yapmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk analizi, acil eylem planı vb. her türlü ölçümleme ve raporlama hizmetleri vermek. C-) İş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, acil eylem planı, riskle kaynağında mücadele, çevre sağlığı, kalite yönetimi sistemleri vb. konularla ilgili eğitim vermek, denetimler yapmak, tatbikatlar düzenlemek, organize etmek, hazırlamak ve yürütmek. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkındaki mevzuata uygun olarak, teorik ve pratik eğitimler hazırlamak, vermek, aracı olmak. İş yerlerine, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda bahsedilen İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi ve işyeri hemşiresi hizmetlerini sunmak. D-) Her türlü tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, tıbbi araç gereç ve medikal malzemenin alım satımını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi ve konusuyla ilgili diğer tüm malzemelerle ilgili her türlü hizmet alım satımı yapmak. E-) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, Üçüncü şahıslar lehine ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir, kefil olabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir F-) Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler alabilir, verebilir, yurt içinde ve yurt dışında ajanslıklar ve bürolar tesis edebilir. Serbest bölgeler ve yurt dışında konusu ile ilgili şirket kurabilir şube açabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerden lisans, patent, know-how ihtira beratları alameti farika, marka , fikir ve benzeri hakları tesis etmek devir ve ferağ etmek , ikraz ve istikrarsız sözleşmeleri yapabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde işletme Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre hareket eder 

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.