4P DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

4P DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

70.22.02(Rev.2)-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)

Ortalama değerlendirmeler

Description

1. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a)İşletme, pazarlama ve diğer idari danışmanlık (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) faaliyetlerinin yürütülmesi, b)İşletme pazarlama ve diğer idari danışmanlık hizmetlerinin elektronik platformlar üzerinden yürütülmesi, 2. Şirket yukarıda anılan amaçlarını yerine getirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a) Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için uluslararası piyasalarda araştırmalar yapmak, Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermaye Mevzuatı çerçevesinde hareket etmek suretiyle ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşlarla iş ortaklığı kurmak ve bu yönde işbirliği sözleşmeleri imzalamak, b) Şirket amaç ve konusuna giren alanlarda Türk Ticaret Kanunu, Yabancı Sermaye Mevzuatı ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı çerçevesinde know-how, ihtira beratı, patent, marka, alameti farika, teknik bilgi ve yardım, ve istihsal usulleri ve sair sınai mülkiyet haklarını tescil ve iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak ve bunlara ilişkin her türlü lisans sözleşmesi ve sair sözleşme imzalamak. Bu faaliyetleri yerine getirmek için gerekli tesis ve organizasyonları kurmak, kurdurmak, kurulu olanlara katılmak veya usulüne uygun bir sözleşmeye dayalı olarak birlikte çalışmak, c) Şirket amaç ve konusundaki işlerle ilgili Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal izinler alınarak gerektiğinde yabancı kilit personel ve/veya yabancı personel istihdam etmek; d) Türk Ticaret Kanunu ve Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatı çerçevesinde yabancı şirketlerle işbu şirketin maksat ve konusuna giren işlerle ilgili her türlü ticari işbirliği yapmak, yabancı finansman kurumları ile sözleşmeler imzalamak; şirket hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul değerlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak, satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, e) Konusu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatı çerçevesinde gerek yurt içindeki gerekse de yurt dışındaki şirketlerle acentelik, distribütörlük, temsilcilik ilişkilerine girmek; yurt içinde ve dışında üçüncü kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve/veya acente olarak tayin etmek; şirketin konusu ile ilgili reklam ve tanıtım hizmetleri yapmak, f) Konusu ile ilgili şirket leh ve aleyhine irtifak hakkı, intifa ve benzeri mülkiyetten gayri ayni hakları tesis etmek; sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair ayni hakların tesis etmek, kabul, fek, tapu siciline ve ilgili sicillere tescil, terkin, şerh ettirmek ve üçüncü kişilerdeki menkul ve gayrimenkullerin üzerinde de ipotek ve sair ayni hakların tesis etmek, kabul, fek, tapu siciline ve ilgili sicillere tescil, terkin, şerh ettirmek , g) Yerli ve yabancı piyasalardan, kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile garantili ve garantisiz kredi temin etmek, gerektiği takdirde bunlar karşılığında üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak göstermek, bunlar üzerinde ipotek ve sair yükümlülükler tesis etmek, h) Yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılmak, sergi ve teşhir yerleri açmak. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan her türlü açık arttırma, ihale ve eksiltmelere katılmak, i) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olabilecek her türlü ruhsatname ve izin başvurularında bulunmak, j) Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı gerçek ve/veya tüzel kişilerin faaliyet ve satışlarından doğan her çeşit alacağını devralmak, bunların katıldığı şirketlere devir ve/veya ciro etmek, k) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi ile ilgili her türlü gayrimenkulü satın almak, kiralamak, irtifak hakkı ya da diğer mülkiyetten gayri hakları tesis etmek. Sahip olduğu gayrimenkulleri devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde üçüncü kişiler lehine irtifak, intifa, ipotek ve sair hakkı kurmak. l) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi ile ilgili olarak ar-ge çalışmalarına katılmak, yurtiçi ve yurtdışında bulunan teknoloji transfer ofisleri dahil olmak üzere her türlü gerçek ve tüzel kişi ile işbirliği yapmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Ortaklar Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

  • YASAL UYARI / BİLDİRİ !

  • Hakkinda.iNFO ücretsiz bir firma/işletme rehberi sitesidir.
  • İnternet sitemizde yayınlanan bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi, MERSİS'de yayınlanan kamuya açık işletme kuruluş ve faaliyet bilgileri, işletmenin kendi yayınladığı kamuya açık kurumsal internet sitesi, Ticaret Odası, Mesleki Odalar, Mesleki Birlikler, işletmenin kendisi tarafından sağlanan bilgiler veya saha personellerimiz gibi kaynaklardan derlenerek oluşmaktadır.
  • Hakkinda.iNFO internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Hakkinda.iNFO, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.
  • Hakkinda.iNFO, sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.
  • Hakkinda.iNFO yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Hakkinda.iNFO üzerinden firmaların herhangi bir ödeme/tahsilat/satış işlemi teknik olarak mümkün değildir.
  • Yayınlan işletmelerin ticari faaliyet esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri/teknikleri Hakkinda.iNFO 'yu hiç bir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

  • Ayrıntılı bilgi ve danışma için [email protected] adresine e-posta atabilir veya iletişim bölümünden mesaj atabilirsiniz.